Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r. - ENERGETYKA JĄDROWA - ENERGETYKA - RADA ENERGETYCZNA - ENERGETYKA ODNAWIALNA - PROGNOZY - JAN SOLIŃSKI - ROZWÓJ ENERGETYKI
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Sytuacja energetyczna świata 1971 - 2006 – perspektywy rozwoju do 2030 r.

Siły sprawcze rozwoju energetyki światowej.Decydującymi czynnikami i siłami sprawczymi rozwoju energetyki światowej, w tym zwłaszcza wzrostu zapotrzebowania na energię, były liczba ludności i rozwój gospodarczy świata.Liczba ludności

       W przeszłości wzrost liczby ludności był bardzo powolny. W 1650 r. liczba mieszkańców ziemi wynosiła ok. 500 mln, w 1830r. ok. 1000 mln, w 1930 r. ok. 2015 mln, w 1960 r. 2995 mln, a w 2006 r. 6536 mln.
Gwałtowny wzrost liczby ludności, nazywany eksplozją demograficzną, wystąpił w II połowie XX wieku, zwłaszcza w ostatnich jego dekadach. Roczny przyrost liczby ludności w tym okresie wynosił ok. 80 mln, co oznacza że przyrost każdego nowego miliarda następował średnio w ciągu zaledwie 13 lat. Wzrost liczby ludności w ostatnich dekadach XX w. w poszczególnych regionach świata był bardzo nierównomierny – bardzo wysoki w krajach rozwijających się, zwłaszcza w Afryce, Azji, Ameryce, Ameryce Łacińskiej oraz w krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast w krajach OECD był bardzo umiarkowany. Wzrost liczby mieszkańców w poszczególnych regionach świata w latach 1971 – 2006 przedstawia tabela 1.

Ludność świata w układzie regionówRegiony Ludność, mln 1971=100
19712006
A. OECD
Ameryka Płn.280437156
Europa448540120
Kraje Pacyfiku154201131
Razem OECD8821178134
B. Nie-OECD
Afryka368938255
Ameryka Łacińska237455192
Azja1)10432120203
Chiny8451318156
Europa2)5354102
b. ZSRR245284116
Bliski Wschód67189282
Razem Nie-OECD28585358187
Cały świat37396536175

1) Azja bez Chin, 2)Europa bez b.ZSRR Źródło:[2]

Rozwój gospodarczy świata

       Syntetycznym wskaźnikiem charakteryzującym rozwój gospodarczy świata jest Produkt Światowy Brutto (PŚB). W statystykach i publikacjach międzynarodowych PŚB jak również Produkt Krajowy Brutto (PKB) podawany jest w dolarach amerykańskich (USD):
● wg kursów wymiany bankowej,
● z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej dolara w różnych krajach (ang. Purchasing Power Parities).
       Parytet siły nabywczej jest wskaźnikiem umożliwiającym porównanie siły nabywczej dolara w różnych krajach i jest określany na podstawie umownego „koszyka dóbr i usług” dla każdego kraju. Wartość PSB i PKB ustalana według parytetu siły nabywczej pozwala na wyeliminowanie różnic spowodowanych poziomem cen w różnych krajach. Zatem tak liczona wartość PSB i PKB pozwala na porównywanie poziomu wzrostu gospodarczego różnych krajów. Stanowi również syntetyczny miernik przy ocenie energochłonności gospodarki oraz jest wykorzystywany w prognozowaniu zapotrzebowania na energię. W krajach rozwiniętych OECD różnice pomiędzy PKB liczonym w USD wg kursu bankowego a PKB wg PPP są stosunkowo niewielkie z uwagi na w miarę wyrównaną siłę nabywczego dolara. Natomiast w krajach nie-OECD, zwłaszcza w których gospodarka nie działa na zasadach rynkowych, różnice są bardzo duże, nawet
kilkakrotnie.
       W ostatnich dekadach miał miejsce znaczny wzrost PSB. Wzrost ten liczony wg PPP w USD (wg cen 2000 r.) w latach 1971 – 2006 wynosił:
● w krajach OECD z 11,5 bil. USD w 1971 r. do 31,2 bil. USD w 2006 r., tj. blisko trzykrotny wzrost.
● w krajach OECD z 6,0 bil. USD w 1971 r. do 26,4 w 2006 r., tj. blisko czterokrotny wzrost.

Wzrost PSB i PKB w poszczególnych regionach świata przedstawia tabela 2.

Produkt Światowy i Krajowy Brutto wg regionów 1971 - 2006


Regiony Wg kursu bankowego
(mld USD 2000)
Wg PPP
(mld USD 2000)
1971200619712006
A. OECD
Ameryka Płn.432912775449113313
Europa432110090530012564
Kraje Pacyfiku2153630916765281
Razem OECD10802291691146731158
B. Nie-OECD
Afryka2637737712207
Ameryka Łacińska625179611523425
Azja1)320213812537660
Chiny13323154718915
Europa2)64162175477
b. ZSRR404456816652268
Bliski Wschód2548384461456
Razem Nie-OECD20638590593326406
Cały świat12865377591740057564

1) Azja bez Chin, 2)Europa bez b.ZSRR Źródło:[2]


       W poszczególnych krajach świata wzrost PKB był bardzo zróżnicowany – wysoki w krajach OECD i znacznie niższy w krajach nie-OECD. Szczególnie jaskrawo niskie wskaźniki PKB per capita występowały w krajach afrykańskich. Wskaźniki te są kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy niższe od wskaźników krajów OECD. Ponadto w niektórych krajach w ostatnich dekadach miała miejsce stagnacja rozwoju gospodarczego. Natomiast krajem o dynamicznym wzroście PKB per capita były Chiny.

Zasoby i rezerwy surowców energetycznych świata

       Światowa Rada Energetyczna stosuje dwa główne pojęcia odnośnie do światowych zasobów surowców energetycznych, tj. zasoby oraz rezerwy. Zgodnie z tą klasyfikacją zasoby energetyczne to całkowita ilość surowców energetycznych w skorupie ziemskiej oceniana jako możliwa do pozyskania (proved amount in place). Natomiast rezerwy surowców energetycznych to część zasobów nadających się do eksploatacji w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych (proved recoverable reserves). Światowa Rada Energetyczna dzieli surowce energetyczne na nieodnawialne i odnawialne.
Do nieodnawialnych surowców energetycznych zalicza się:
● węgiel kamienny i brunatny,
● ropa naftowa,
● naturalne bitumiczne (łupki i piaski bitumiczne),
● gaz ziemny,
● paliwo uranowe.
Do odnawialnych surowców energetycznych i źródeł energii zalicza się:
● energię wodną,
● drewno i jego odpady,
● biomasę,
● torf,
● energię wiatru,
● energię Słońca,
● energię geotermalną,
● energię fal morskich.

Nieodnawialne surowce energetyczne


       Rozpoznanie geologiczne zasobów i rezerw surowców energetycznych globu ziemskiego jest wciąż niepełne. Pozwala to przypuszczać, że dalsze poszukiwania tych surowców, zwłaszcza zwiększenie głębokości wierceń, badanie zasobów podmorskich itp. pozwoli na odkrycie nowych złóż, zwłaszcza na terenach trudno dostępnych i nierozpoznanych. Stąd obecnie brak jest dostatecznych danych o wielkości pełnych geologicznych światowych zasobów i rezerw surowców energetycznych. Biorąc powyższe pod uwagę w niniejszym raporcie przedmiotem oceny są jedynie rezerwy (nie zasoby) surowców energetycznych określone w raporcie Światowej Rady Energetycznej w 2007 r. wg stanu z 2005 r.

Wielkość kopalnych rezerw surowców energetycznych przedstawia tabela 3.
Światowe rezerwy kopalnych surowców energetycznych – stan 2005 r.
Paliwo2005
Węgiel kamienny, mld t697,7
-bitumiczny430,9
-subbitumiczny266,8
Węgiel brunatny, mld t149,8
Ropa naftowa, mld t159,6
Gaz ziemny, bln m3176
Uran rezerwy udokumentowane tyś. t3297

Źródło:[3]

Węgiel kamienny
Największe rezerwy węgla posiadają USA, Fed. Rosyjska, Chiny, Indie, Afryka Południowa, Australia, Polskie rezerwy węgla kamiennego stanowią ok. 2% rezerw światowych.
Węgiel brunatny
Największe rezerwy węgla brunatnego znajdują się w Niemczech, Australii, USA, Chinach, Brazylii i Fed. Rosyjskiej. Polskie rezerwy tego węgla stanowią ok. 1% rezerw światowych.
Ropa naftowa
2/3 rezerw światowych posiadają kraje Bliskiego Wschodu. Arabia Saudyjska, Irak, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Iran. Liczące się rezerwy tej ropy znajdują się również w Wenezueli, Fed. Rosyjskiej, Chinach, Libii, Meksyku, USA i Nigerii. Oprócz ropy naftowej istnieją możliwości pozyskania znacznych ilości paliw olejowych z łupków i piasków bitumicznych. Duże zasoby tych bituminów znajdują się w USA, Kanadzie, Australii, Fed. Rosyjskiej, Maroku, Jordanii, Wenezueli, Estonii i Tajlandii. Przy obecnych wysokich cenach ropy naftowej eksploatacja bituminów staje się opłacalna.
Gaz ziemny
Największymi potęgami w zakresie gazu ziemnego są Fed. Rosyjska (ok.1/3 rezerw światowych, Iran (ok.17% rezerw). Pozostałe ok. 50% rezerw posiadają głównie kraje Półwyspu Arabskiego, USA, Algieria, Wenezuela, Nigeria, Irak, Norwegia i Holandia. Polskie rezerwy gazu stanowią zaledwie ok. 0,1 rezerw światowych.
Uran
Oprócz rezerw udokumentowanych (ok. 3297 tys. ton), rezerwy szacunkowe wynoszą ok. 2,8 mln ton oraz rezerwy perspektywiczne ok. 7,5 mln ton. [3] Stosunkowo duże rezerwy uranu znajdują się w Australii, Kazachstanie, USA, Afryce Południowej, Namibii Brazylii, Fed. Rosyjskiej, Uzbekistanie i Ukrainie.

Odnawialne surowce energetyczne


       Dotychczas odnawialne surowce energetyczne odegrały stosunkowo niewielką rolę w zaspokojeniu potrzeb energetycznych świata, chociaż w niektórych krajach, zwłaszcza „Trzeciego Świata” ich udział w zużyciu energii był znaczny, a nawet wysoki. Ocenia się, że światowe rezerwy energii odnawialnej są bardzo duże i mogą w przyszłości stać się ważnym źródłem zaopatrzenia świata w energię.
Energia wodna
Rezerwy energii wodnej wyrażone są ilością energii elektrycznej, jaką można uzyskać z cieków wodnych w ciągu roku. Światowe rezerwy energii wodnej oceniane są w wysokości [3]
- potencjał teoretyczny – ok. 41 200 TWh/rok.
- rezerwy techniczne możliwe do eksploatacji - ok.16 494 TWh/rok.
W 2005 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach wodnych wyniosła 2837 TWh, co stanowiło ok. 1/5 rezerw technicznie możliwych do wykorzystania. Największe rezerwy energii wodnej posiadają: Chiny, Fed. Rosyjska, Brazylia, Kanada, Kongo, Indie, USA oraz Indonezja. Polskie rezerwy energii wodnej są znikome, stanowią ok. 0,1% rezerw światowych.
Biomasa
Głównym składnikiem biomasy jest drewno i jego odpady, odpady rolnicze i zwierzęce oraz odpady komunalne. Teoretyczny potencjał biomasy jest bardzo duży ok. 66 mld toe/rok, jednak ze względów ekonomicznych tylko ok. 6,4 mld toe/rok może być wykorzystana energetycznie. Szacuje się, że obecnie zużycie biomasy wynosi ok 1,3 mld toe, co stanowi ok. 11% światowego zużycia energii pierwotnej.
Energia wiatru
Teoretyczny potencjał energii wiatru jest ogromny, szacowany na 480 PWh/rok. Jednak dotychczasowe wykorzystanie wiatru jest niewielkie. W 2005 r. moc zainstalowana siłowni wiatrowych wynosiła 59,3 GW, a uzyskana produkcja energii elektrycznej ok. 106 TWh, co stanowiło 0,6% światowej produkcji energii elektrycznej. Rozwiniętą energetyką wiatrową posiadają USA, Niemcy, Hiszpania, Dania, Indie [3].
Torf
Z uwagi na niską kaloryczność, wysoką wilgotność i dużą zawartość popiołu oraz niekorzystne oddziaływanie na środowisko torf jest mało znaczącym źródłem energii. Znajduje on dość duże zastosowanie w gospodarce rolnej i ogrodniczej.
Energia geotermalna
Teoretyczny potencjał energii geotermalnej jest ogromny, lecz realny do pozyskania rezerwy tej energii oceniane są na ok. 12 mld toe. Dotychczasowe wykorzystanie tej energii jest bardzo małe. W 2005 r. moc zainstalowana elektrowni geotermalnych wynosiła 9 GW, a uzyskana produkcja energii elektrycznej 58 TWh [4].
Pozostałe źródła energii odnawialnej
Są to energia Słońca i energia fal morskich. Jednak pomimo ogromnego potencjału energetycznego tych źródeł są one dla celów energetycznych wykorzystywane w minimalnym stopniu. W stosunkowo dużym zakresie wykorzystywana jest energia Słońca, głownie do podgrzewania wody użytkowej oraz klimatyzacji pomieszczeń.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl