Regulamin
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Regulamin
Regulamin
Regulamin korzystania z portalu elektroonline.pl oraz innych serwisów z grupy Media Pakiet

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z portali grupy Media Pakiet sp zoo w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych użytkowników elektroonline.pl oraz warunki korzystania z usług świadczonych na odległość oferowanych przez Media Pakiet sp. z o.o. m.in: reklamę w mediach społecznościowych Facebook, Youtube, Instagram oraz usługi dodatkowe.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) „Administratorze”, należy przez to rozumieć - Media Pakiet sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kombatantów 4 (15-110), działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000417352, posiadającą numer statystyczny REGON 200689219, posługującą się w obrocie gospodarczym numerem identyfikacji podatkowej NIP 5423224778 - właściciela serwisu elektroonline.pl

b) „Użytkowniku” – osobę fizyczną lub prawną, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskuje dostęp do usług elektronicznych oferowanych przez Administratora (e-usług)

c) „Wpisach bezpłatnych” – artykuły, aktualności, wydarzenia, blogi, posty, materiały wideo, logotypy, zdjęcia, ciekawostki oraz komentarze publikowane na elektroonline.pl

d) „Wpisach płatnych” – artykuły sponsorowane, dodanie do katalogu – opcja Podstawowa, Standard, Publikator oraz Partner, zamieszczenie oferty zależnej od opcji abonamentowej, reklamę na łamach portalu elektroonline.pl oraz reklamę na kanałach społecznościowych m.in.: Elektryka Prąd nie Tyka (na Facebooku), Amper.tv (na Youtube) a także produkcja filmów video.

e) „Koncie” – istniejący w bazie danych elektroonline.pl wpis, potwierdzający fakt zarejestrowania Użytkownika, z którego wynika możliwość dostępu do e-usług po podaniu loginu i hasła, możliwość modyfikacji ustawień Konta oraz danych w Profilu

f) „Profilu” – miejsce w elektroonline.pl, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu

g) „e-usługach” – usługi świadczone w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (usługa na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171, poz. 1800 ze zm.).

3. Poprzez rejestrację Konta Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4. W razie cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta poprzez powiadomienie Administratora o cofnięciu zgody.

5. Portal elektroonline.pl jest branżowym serwisem społecznościowym, umożliwiającym swoim Użytkownikowi nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji i doświadczeń, publikowanie i promocję informacji na swój temat oraz na temat dotyczący firmy, którą reprezentuje lub jest jego własnością o charakterze zasadniczo otwartym – podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika, w szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

6. Strona internetowa elektroonline.pl zawiera informacje dotyczące szeroko pojętej branży elektrycznej w Polsce i na świecie, pochodzące z wielu źródeł. Głównym źródłem są materiały dostarczane bezpośrednio przez osoby i instytucje. Administrator zastrzega sobie prawo do skrótów oraz do zmian w nadsyłanych materiałach. Część informacji stanowią skróty wiadomości prasowych, są one redagowane przez zespół elektroonline.pl

§ 2.
Zawarcie umowy o świadczenie e-usług1. Korzystanie z e-usług w ramach elektroonline.pl wymaga założenia Konta, co następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie w nim danych obowiązkowych, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz aktywację Konta.

2. Umowa o świadczenie e-usług zostaje zawarta z chwilą wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z § 4 poniżej.

3. E-usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się do Konta.

4. Umowa o usługi bezpłatne zostaje zawarta na czas nieokreślony.

5. Umowa o usługi płatne zostaje zawarta na czas określony, zgodny z cennikiem portalu.

6. Usługi bezpłatne określa regulamin.

7. Usługi płatne określa cennik.

8. Użytkownik upoważnia portal elektroonline.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 3.
Rozwiązanie umowy o świadczenie e-usług1. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie bezpłatnych e-usług bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

2. Administrator rozwiązuje Umowę poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

3. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania usunięcia Konta przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@elektroonline.pl

4. Konto zostaje usunięte po upływie okresu wypowiedzenia umowy wynoszącego 72 godziny.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla elektroonline.pl, bez podania przyczyny.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji e-usług, narzędzi oraz sposobu działania elektroonline.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do elektroonline.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

7. W przypadku rozwiązania umowy płatnych e-usług Administrator może nałożyć karę w wysokości 20000 zł.

§ 4.
Rejestracja konta1. Rejestracja Konta polega na wypełnieniu i wysłaniu formularza dostępnego pod adresem http://www.elektroonline.pl/users/new_user

2. Wymagane jest podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz hasła.

3. Użytkownik może opcjonalnie uzupełnić swój Profil o następujące dane: imię, nazwisko, miejscowość, województwo, branża oraz dane dotyczące pracy, umiejętności komputerowych i edukacji oraz zainteresowań Użytkownika; dane winny odpowiadać prawdzie.

4. Dane należy wprowadzać w polach profilu do tego przeznaczonych. Pola mogą zawierać tylko te dane, do których zostały przeznaczone.

5. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

a) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowych danych,
b) zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy,
c) skasować Konto Użytkownika.

6. W razie pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do zgodności z prawdą wprowadzonych przez Użytkownika danych, Administrator może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających je.

7. Nie jest dozwolone udostępniania swojego Konta innym podmiotom, a także korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 5.
Korzystanie z e-usług1. E-usługi oparte na wpisach bezpłatnych i świadczone Użytkownikom nieodpłatnie obejmują:

a) wpisanie firmy do katalogu firmowego – opcja bezpłatna i jego udostępnienie; możliwość zamieszczania wizytówki firmowej, oferty i cennika przez firmy oraz możliwość wyszukiwania i przeglądania ich przez innych Użytkowników;
b) możliwość przeglądania ogłoszeń i ofert pracy przez Użytkowników prywatnych, zamieszczonych wcześniej przez firmy poszukujące pracowników w ramach swoich struktur;
c) udostępnienie i możliwość tworzenia bazy wiedzy zawierającej między innymi publikacje naukowe, bazę specjalistów, pomoce naukowe; możliwość tworzenia wspólnej bazy zagadnień i informacji dotyczących branży, możliwość współpracy wielu użytkowników przy tworzeniu ich zawartości;
d) udostępnienie i katalogowanie bezpłatnych ogłoszeń branżowych; możliwość zamieszczania ogłoszeń przez użytkowników;
e) możliwość tworzenia i przewodzenia tematycznym grupom dyskusyjnym;
f) prowadzenie strony użytkownika, zawierającej informacje o Użytkowniku i jego Wpisy;
g) pisanie artykułów i prowadzenie blogów związanych tematycznie z elektroonline.pl
h) wprowadzanie komentarzy do wszelkich Wpisów;
i) publikowanie listy znajomych pod warunkiem, że znajomy zaakceptował zaproszenie do znajomości oraz warunki Regulaminu;
j) prowadzenie korespondencji z innymi użytkownikami, pod warunkiem, iż treść wysyłanych wiadomości nie zawiera oferty handlowej firmy.

2. Zakres świadczonych e-usług może ulec zmianie.

3. Wpisy proponowane do publikacji na łamach elektroonline.pl wymagają akceptacji Administratora. Nie jest dozwolone umieszczanie treści o charakterze komercyjnym.

4. Administrator ma prawo usuwać Wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką portalu oraz modyfikować Wpisy w zakresie adjustacji tekstów.

5. E-usługi oparte o wpis płatny stanowią rozszerzenie e-usług, które wyceniane są według cennika dostępnego pod adresem www.elektroonline.pl/reklama/, a ich nabycie możliwe jest poprzez wykupienie abonamentu lub pojedynczo.

6. Abonament dostępny jest w wersji bezpłatnej, podstawowej, standardowej oraz partnera portalu.

7. Wszelkie płatności związane z wykupieniem e-usług dokonywane są poprzez polecenie przelewu na rachunek bankowy Media Pakiet sp. z o.o. - właściciela serwisu elektroonline.pl.

8. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie portalu elektroonline.pl W razie stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usunięcie jego Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

9. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) przestrzegania niniejszego Regulaminu,
b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie elektroonline.pl oraz od korzystania z e-usług serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
c) przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających dobra osobiste oraz prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa oraz niniejszego Regulaminu.

10. W portalu elektroonline.pl nie jest dozwolone umieszczanie oraz rozpowszechniania za jego pośrednictwem:

a) oprogramowania objętego prawami innych osób – bez posiadania odpowiedniej licencji lub indywidualnego upoważnienia,
b) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych oraz zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
c) loginów, haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub w sieci teleinformatycznej,
d) spamu oraz oprogramowania generującego spam.

11. Nie jest dozwolone zamieszczanie w portalu elektroonline.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje. Treści takie oraz Konta ich autorów mogą zostać usunięte przez Administratora w trybie natychmiastowym. Na właściwie udokumentowane żądanie elektroonline.pl może udostępnić dane autora wpisu naruszającego prawo lub zagrażającego prawom pokrzywdzonego wpisem.

12. Administrator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek elektroonline.pl

13. Wykorzystywanie e-usług elektroonline.pl, w szczególności wiadomości prywatnych, do rozsyłania reklam towarów, e-usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako spam jest traktowane jako istotne naruszenie Regulaminu i upoważnia Administratora do natychmiastowego usunięcia konta.

14. Każdy Użytkownik może założyć grupę tematyczną. W takiej sytuacji Użytkownik:

1) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,
2) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków grupy,
3) może usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków grupy bez podania przyczyny,
4) może usuwać z grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
5) może zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do grupy,
6) może mianować i odwoływać moderatorów grupy.

15. Założycielowi, moderatorom oraz członkom grup nie przysługują żadne roszczenia względem Administratora z tytułu prowadzenia/uczestnictwa grupy.

16. Administrator może odebrać grupę założycielowi nie wywiązującemu się ze swoich obowiązków, naruszającemu Regulamin lub wykorzystującemu grupę niezgodnie z jej przeznaczeniem. Grupa odebrana założycielowi może zostać skasowana albo przekazana innemu Użytkownikowi.

17. Użytkownik zamieszczający na forum materiały w formie wypowiedzi zrzeka się wszelkich roszczeń względem Administratora z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z elektroonline.pl bez podania przyczyny) tych treści.

18. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść „artykułów sponsorowanych” oraz reklam na stronach elektroonline.pl Zastrzega sobie również prawo do usuwania Wpisów bez podania przyczyny oraz informuje, że opinie wyrażane przez Użytkowników nie muszą pokrywać się z poglądami Administratora.

19. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich informacji, co do których nabierze podejrzenie, że naruszają prawo.

20. elektroonline.pl stara się zapewnić aktualne i rzetelne informacje, jednak nie bierze odpowiedzialności za wiadomości będące przeglądem prasy (na końcu zredagowanej informacji podane źródło pochodzenia).

21. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub dodania dowolnej funkcji lub właściwości elektroonline.pl

22. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za interpretacje oraz treści rozpowszechniane przez użytkowników elektroonline.pl oraz w szczególności za działania użytkowników naruszające prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie.

23. Wykorzystywanie treści elektroonline.pl do celów innych niż własne, w szczególności do celów komercyjnych, możliwe będzie jedynie pod warunkiem zgody Administratora. Korzystanie z materiałów opublikowanych w elektroonline.pl w celach innym niż na użytek własny (w szczególności kopiowanie, powielanie, publikowanie w całości lub w części) regulują ogólne zasady prawa prasowego oraz prawa autorskiego.

24. Wszelkie znaki firmowe, towarowe, handlowe, które występują na stronach elektroonline.pl podlegają ochronie prawnej.

§ 6.
Ochrona danych osobowych – polityka prywatności1. Na podstawie zgód uzyskanych od Użytkownika i w myśl przepisów polskiego prawa oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Administrator może przetwarzać otrzymane od Użytkowników dane osobowe, jak również, po wyrażeniu dobrowolnej zgody w tym zakresie – dla celów marketingowych i promocyjnych, zgodnie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

2. W celu realizacji e-usługi Administrator może przetwarzać takie dane osobowe jak: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres zamieszkania lub pobytu, miejsce pracy (branżę), numer telefonu, adres e-mail, stronę www, historia zatrudnienia i wykształcenia oraz inne dane o karierze zawodowej, status pracowniczy Użytkownika, teleadresowe dane służbowe, informacje na temat umiejętności komputerowych, szkoleń i kursów oraz także hobby Użytkownika. Administrator chroni powierzone mu dane osobowe Użytkowników, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa.

3. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji e-usługi o których mowa w niniejszym regulaminie, nie dłużej jednak niż do momentu sprzeciwu Użytkownika i wycofania udzielonych zgód.

4. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Żądanie edycji danych należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elektroonline.pl. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji e-usługi.

5. Użytkownik ma prawo do bycia zapomnianym i może żądać wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz trwałego usunięcia swoich. Żądanie usunięcia danych lub ich sprostowania należy zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elektroonline.pl. 

6. Polityka prywatności opublikowana na stronie www.elektroonline.pl/prywatnosc/ stanowi element umowy o świadczenie e-usług na portalu elektroonline.pl

7. Zaznaczając odpowiednią zgodę w procesie rejestracji Użytkownik serwisu elektroonline.pl upoważnia operatora serwisu elektroonline.pl do przesyłania korespondencji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

8. Niektóre obszary serwisu elektroonline.pl mogą wykorzystywać cookies, tj. niewielkie pliki tekstowe wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

§ 7.
Własność intelektualna1. Użytkownik może zamieszczać treści we Wpisach jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem ich eksploatacji. Użytkownikowi przysługują prawa autorskie do Wpisów, które spełniają powyższe warunki. W razie zamieszczenia Wpisów nie spełniających tych warunków, wyłącznie Użytkownik jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw, o których mowa powyżej.

2. W momencie wprowadzenie treści we Wpisach, Użytkownik udziela Administratorowi licencji na okres obowiązywania umowy i 5 następnych lat na korzystanie z wprowadzonych przez siebie, w tym:

a) publikowanie Wpisów na stronach elektroonline.pl
b) utrwalanie i zwielokrotnianie Wpisów – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, oraz cyfrową,
c) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Wpisów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera, publikacja w sieci internet
e) publikowanie Wpisów i materiałów nadsyłanych przez klientów i użytkowników portalu elektroonline.pl na stronach internetowych należących do firmy Media Pakiet Sp. z o.o.

3. Administrator ma prawo dystrybuować i wykorzystywać Wpisy umieszczone przez Użytkownika na elektroonline.pl w dowolny sposób przez okres obowiązywania umowy i okres 5 następnych lat.

 

§ 8. Kary

 

1. W przypadku niedotrzymania warunków umowy i płatności przez przez Użytkownika, który wykupił płatne usługi Administrator ma prawo nałożyć karę w wysokości 20000 zł.

 

§ 9.
Przepisy przejściowe i końcowe1. Administrator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez podania uzasadnienia.

2. Administrator zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana bezpośrednio dotyczy.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki, w szczególności w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

4. Użytkownik ponosi ryzyko nie otrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od Administratora.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Projektanci sieci elektroenergetycznych nN i SN Projektanci sieci ... Pomocna dłoń w problemach związanych z projektowanie nowych i modernizowaniem istniejących sieci ...
Oświetlenie LED Oświetlenie LED Grupa zajmująca się tematami związanymi z technologią LED.
Automania Automania Grupa zrzeszająca pasjonatów czterech kółek.
Falowniki Falowniki Informacje na temat elektrycznych systemów napędowych.
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl