Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - PRZESYŁ ENERGII - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - INFRASTRUKTURA ENERGETYCZNA - INWENTARYZACJA - PASZPORTYZACJA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Wspomaganie inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych

Przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne w sektorze elektroenergetycznym, jako odpowiedzialne za przesył i dystrybucję energii elektrycznej, dysponują infrastrukturą sieciową o znacznej wartości. Pewna i szybko dostępna informacja o majątku, o jego lokalizacji i o relacjach, w jakich pozostaje on z otoczeniem i innymi obiektami sieci, staje się niezbędna do prowadzenia efektywnej działalności takich przedsiębiorstw.

Wzrost liczby rozproszonych źródeł energii wpływa na zmianę sposobu funkcjonowania branży elektroenergetycznej, a przed ope­ratorami sieci dystrybucyjnych stawia nowe wymagania związane z przebudową sieci dystrybucyjnych w kierunku dostosowania ich do odbioru energii elektrycznej z wielu źródeł, których działanie jest silnie uwarunkowane czynnikami pogodowymi. Zmieniający się model energetyki dystrybucyjnej, która obok funkcji dostarcza­nia energii, zaczyna coraz częściej pełnić również funkcję odbioru energii ze źródeł rozproszonych, rodzi potrzebę nowych narzędzi wspierających realizację tych zadań.

Próby inwentaryzacji sieci elektroenergetycznych są podejmo­wane przez przedsiębiorstwa energetyczne od kilkunastu lat. Prace te są realizowane własnymi siłami (służby własne) albo zlecane na zewnątrz. Gromadzenie dokumentacji polegało dawniej na odpo­wiednim zorganizowaniu i prowadzeniu systemu archiwizacji da­nych, tworzonych metodą tradycyjną w postaci map i schematów kreślonych na papierze oraz danych opisowych, także papierowych. Taka inwentaryzacja zbiorcza urządzeń elektroenergetycznych nie była ani wydajna, ani efektywna. Należy stwierdzić, że w ciągu tego długiego okresu nie zostały wypracowane ogólnie przyjęte standar­dy i procedury prowadzenia inwentaryzacji. Każde z przedsięwzięć jest inne, realizowane w inny sposób, różnymi narzędziami, z wy­korzystaniem różnych standardów, przez co procesy inwentaryzacji trwają bardzo długo, są kosztowne i niejednokrotnie kończą się nie­powodzeniem.

Celem projektu „Opracowanie metodyki inwentaryzacji obiektów elektroenergetycznych” jest określenie i zdefiniowanie modelu rea­lizacji inwentaryzacji majątku energetycznego a także przygotowa­nie analizy technologii oraz narzędzi wykorzystywanych w proce­sie. Projekt został opracowany dzięki zdefiniowaniu wymagań oraz oczekiwań wobec modelu biznesowego, wynikających z planów strategicznych w obszarze eksploatacji majątku sieciowego. Efek­tem projektu jest prototyp systemu wpierającego inwentaryzację sie­ci elektroenergetycznych EDS na podstawie nowoczesnych technik automatycznej identyfikacji obiektów oraz rozproszone zarządzanie pozyskaniem i obróbką danych. W ramach badań opracowano nowe metody automatycznej inwentaryzacji. Docelowym rezultatem projektu będzie skalowalny i w pełni parametryzowany system infor­matyczny w obszarze pozyskania danych dla energetyki prądowej.

W trakcie analizy rynku, opartej na badaniach własnych przepro­wadzonych w ostatnim roku w koncernach energetycznych energety­ki zawodowej w odniesieniu do rynku krajowego, stwierdzono, że:

 • Obecnie na rynku brakuje zintegrowanych, kompleksowych i ła­two konfigurowalnych systemów, oferujących narzędzia do plano­wania, zarządzania, pozyskiwania oraz wizualizacji i udostępnienia inwentaryzowanych danych.
 • W procesie inwentaryzacji nie są stosowane innowacyjne metody zarządzania zasobami ludzkimi (tj. metody określania współczyn­nika wykorzystania zasobu, współczynnika wydajności jednostko­wej, współczynnika jakości wykonywanej pracy czy współczynnika wzrostu poziomu kompetencji).
 • Proces inwentaryzacji sieci energetycznych pokazuje znikome wykorzystanie otwartego oprogramowania i duże uzależnienie się od kosztownych komercyjnych rozwiązań.

Na świecie brakuje wyspecjalizowanych, zintegrowanych, kom­pleksowych i łatwo konfigurowalnych systemów oferujących na­rzędzia do planowania, zarządzania, pozyskiwania oraz wizualizacji i udostępnienia inwentaryzowanych danych. Oferowane obecnie rozwiązania nie mają charakteru innowacyjnego i umożliwiają ob­sługę tylko w zawężonym zakresie (zazwyczaj ograniczając się do programów wspomagających wprowadzanie danych do systemu klasy GIS lub Asset Management).

Powiązanie informacji technicznych obiektów energetycznych z lokalizacją w terenie i wizualizacją przestrzenną na mapach tła pozwala na efektywne wsparcie zarządzania gospodarką urządze­niami, planowaniem i realizacją działań związanych z inwesty­cjami i eksploatacją, sprawowania nadzoru nad prawidłową pracą systemu elektroenergetycznego jak też szybkie i sprawne reago­wanie w sytuacjach awaryjnych [1, 2]. Równie ważnym aspektem jak zarządzanie infrastrukturą techniczną jest dla przedsiębiorstwa energetycznego zarządzanie techniczną obsługą klienta w kwestii przyłączenia nowych odbiorców, dokonywanie uzgodnień tereno­wych, reagowanie na zgłoszenia klientów, czy też dbałość o do­starczenie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach jakoś­ciowych. Optymalizacja działań w tym obszarze będzie prowadzić do zmniejszenia ponoszonych kosztów jak i wygenerowania do­datkowych przychodów. Biorąc pod uwagę, iż docelowo wszystkie dostępne dane dotyczące obiektów sieci elektroenergetycznej będą zawarte w bazach danych systemów informatycznych, celowe wy­daje się zbadanie możliwości automatyzacji inwentaryzacji obiek­tów sieci elektroenergetycznej.

Paszportyzacja 

Paszportyzacja jest jednym z procesów pozyskiwania informacji o zasobach majątku sieciowego, czyli ewidencji informacji o każ­dym elemencie sieci z uwzględnieniem jego danych technicznych i hierarchii zajmowanej w strukturze danych z uwzględnieniem jego położenia geograficznego. W systemie paszportyzacji każdy ele­ment ma tzw. paszport.

Paszporty to dokumenty ewidencyjne elementów sieci. Zazwyczaj określają geograficzne położenie obiektów, podstawowe parametry elementów oraz relacje opisywanego obiektu z innymi elementami. Proces ten jest realizowany często etapowo, gdzie każdy etap stano­wi odosobniony podproces.

Wyróżnić tutaj można dwa podstawowe źródła pozyskania infor­macji o stanie majątku sieciowego:

 • aktualizację informacji dzięki pozyskaniu danych o sieci z zaso­bów papierowych i elektronicznych,
 • aktualizację informacji dzięki pozyskaniu danych z procesu in­wentaryzacji majątku sieciowego.
Przebieg procesu paszportyzacji można przedstawić etapowo:
 • zaplanowanie i określenie zasad oraz zakresu paszportyzacji,
 • wystawienie zlecenia na przeprowadzenie paszportyzacji obszaru (istotne z zarządczego punktu widzenia),
 • wprowadzenie do baz danych systemu ZMS (zarządzanie mająt­kiem sieciowym) informacji pochodzących z dokumentacji, doty­czących obszaru objętego zleceniem,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji dla wyznaczonego obszaru,
 • wprowadzenie do systemu danych pozyskanych w wyniku in­wentaryzacji,
 • weryfikacja wprowadzonych danych, pochodzących z dokumen­tacji oraz pozyskanych w wyniku inwentaryzacji w ramach obszaru określonego zleceniem,
 • zakończenie procesu paszportyzacji i zgłoszenie do odbioru po­zyskanych danych,
 • przekazanie danych do utrzymania.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (1)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gość
Jaki może być koszt inwentaryzacji 1 km sieci nN?
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl