Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych - str. 3 - STACJE TRANSFORMATOROWE - PGE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - BDO - VMAP 2 - ORTOFOTOMAPA - EGIB - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - DYREKTYWA INSPIRE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych

Mapy a Operator Systemu Dystrybucyjnego

Wymienione mapy stanowić mogą tło do utworzenia bazy danych branżowych, czyli ewidencji obiektów, jakimi są sieci elektroenergetyczne. Sieci te stanowią warstwy tematyczne map numerycznych. Sposób, w jaki znaleźć się powinny na mapie zasadniczej został w zasadzie określony już dawno zapisem w rozporządzeniu z dnia 2 kwietnia 2001 r. do ustawy Prawo geodezyjne, wydanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Rozporządzenie to narzuca na inwestora obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez jednostkę uprawnioną do wykonywania tego rodzaju prac i wprowadzenie nowo zrealizowanego obiektu na mapę zasadniczą. Dotyczy to wszystkich rodzajów obiektów sieciowych.

Na mapach topograficznych znajdują się natomiast wszystkie obiekty naziemne, a więc m.in.  napowietrzne linie energetyczne wszystkich napięć. Nie został określony ustawowo sposób aktualizacji takiej mapy. W § 17 pkt. 1) ww. rozporządzenia jest powiedziane, że jednostka prowadząca ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu jest obowiązana przy wykonywaniu prac dotyczących zakładania i  prowadzenia ewidencji: udzielać i udostępniać informacje o ogólnym przebiegu przewodów i związanych z nimi urządzeń, rodzaju i funkcji przewodów oraz o materiale, z jakiego jest wykonana obudowa przewodu, udostępniać dokumentację techniczną i dokumentację z pomiarów powykonawczych. Są to zapisy bardzo ogólne i w zasadzie nie wynika z nich nic konkretnego, jeśli chodzi o tryb i zakres przekazywania informacji. Pozostają indywidualne umowy między branżą, tu OSD (Spółką Dystrybucyjną) będącą właścicielem sieci a konkretną jednostką geodezyjną (np. powiatową służbą geodezyjną)  odpowiedzialną za tworzenie zasobu.Można być pewnym, że to nie pomoże w uzyskaniu jednolitych standardów informacji i jest kłopotliwe dla obydwu stron.

Niezależnie od tego, jak są uregulowane przepisami sprawy ewidencji urządzeń – mapy numeryczne powinny zawierać poniżej wymienione podstawowe warstwy tematyczne związane z energetyką:

 • sieci przesyłowe NN wraz z urządzeniami wytwórczymi oraz stacjami transformatorowymi NN/WN,
 • sieci dystrybucyjne WN wraz z urządzeniami wytwórczymi oraz stacjami transformatorowymi WN/SN,
 • sieci SN wraz ze stacjami transformatorowymi SN/nn,
 • sieci nN wraz z zaznaczonymi punktami odbiorczymi, które są przez nie zasilane.

Poza tym jednostki branżowe prowadzące ewidencje swoich sieci będą mogły zdefiniować dla swoich potrzeb dowolną ilość warstw fakultatywnych.

OSD, działając w obszarze naturalnego monopolu, podlega regulacji urzędowej, dyrektywom oraz rosnącym oczekiwaniom klientów. Strategia takiego przedsiębiorstwa powinna zmierzać w kierunku optymalizacji kosztów i wzrostu jakości świadczonych usług warunkowanych możliwościami infrastruktury, a jej realizacja wymaga kompleksowych działań organizacyjno-systemowych obejmujących główne  procesy biznesowe.

 1. Planowanie i rozwój sieci:
  • – koncepcje i scenariusze rozbudowy sieci,
  • – tworzenie planu inwestycyjnego,
  • – realizacja zadań inwestycyjnych,
  • – przyłączanie do sieci nowych odbiorców.
 2. Remonty infrastruktury sieciowej:
  • – planowanie remontów,
  • – realizacja remontów.
 3. Prowadzenie eksploatacji:
  • – planowanie działań eksploatacyjnych,
  • – monitorowanie stanu sieci,
  • – oględziny i przeglądy,
  • – analiza awaryjności,
  • – gospodarka urządzeniami (transformatory, układy pomiarowe itp.).

Warunkiem koniecznym tego, aby wyżej wymienione procesy biznesowe mogły być prawidłowo realizowane z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych, jest stworzenie i utrzymanie w stanie aktualnym bazy danych urządzeń elektroenergetycznych opartej na technologii GIS (Geografic Information Systems – Systemy Informacji Geograficznej), czyli inaczej Systemu Informacji Przestrzennej.

Obecne technologie informatyczne pozwalają na utworzenie centralnej bazy danych urządzeń elektroenergetycznych z uwzględnieniem ich geograficznej identyfikacji , która umożliwia:

 • centralizację rozwiązania z udostępnieniem dowolnej liczbie użytkowników,
 • ujednolicenie standardów opisów elementów sieci,
 • przestrzenną interpretację danych,
 • utrzymanie stanu aktualności opisu zasobu majątku sieciowego,
 • umożliwienie wykonywania szeregu analiz dla całej sieci na potrzeby kadry kierowniczej ( informacja zarządcza),

i w efekcie usprawni obsługę procesów biznesowych opisanych powyżej.

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl