Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych - STACJE TRANSFORMATOROWE - PGE - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - ELEKTROENERGETYKA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - BDO - VMAP 2 - ORTOFOTOMAPA - EGIB - SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ - DYREKTYWA INSPIRE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Systemy Informacji Przestrzennej jako narzędzie wspomagające eksploatację i rozwój sieci elektroenergetycznych

fot. dr_tr /cc flickr.com

Scharakteryzowano Systemy Informacji Przestrzennej (SIP) i szczegółowo określono ich funkcje. Podano znaczenie SIP przy planowaniu rozwoju sieci elektroenergetycznych, również na terenach wiejskich. Opisano nowoczesne metody oceny stanu i ewidencji sieci terenowych oraz wykorzystanie ortofotomapy cyfrowej. Stwierdzono, iż utworzenie zasobów potrzebnych do stworzenia mapy cyfrowej wielowarstwowej wydają się dość odległe mimo wdrażania programu INSPIRE i budowy GEOPORTALU.

Systemy Informacji Przestrzennej (Spatial Information Systems) stanowią od najdawniejszych czasów podstawę działania administracji państwa, władzy samorządowej, przedsiębiorstwa. Są narzędziem do podejmowania decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i gospodarczym oraz pomocą w planowaniu i rozwoju, będącego jednym z zadań zarówno administracji centralnej, samorządowej jak i firm komercyjnych.

Szybki rozwój w dziedzinie informacji przestrzennej, jaki zaobserwować można w ostatnich latach, jest wynikiem połączonego oddziaływania przyczyn, z których najważniejszymi są stale rosnące potrzeby w zakresie informacji o przestrzeni otaczającej człowieka oraz rewolucyjne postępy w technologii pozyskiwania i przetwarzania informacji o tej przestrzeni.

Systemy Informacji Przestrzennej łączą w sobie wiedzę z zakresu wielu dziedzin: informatyki, geografii, kartografii, geodezji, administracji, ochrony środowiska, infrastruktury inżynierskiej, ekonomii, statystyki i wielu innych.

Tak ogromna i różnorodna ilość danych przedstawiona w postaci mapy jest doskonałym narzędziem do wspomagania podejmowani decyzji do zarządzania różnego rodzaju podmiotami. Dotyczy to również zarządzania przedsiębiorstwami energetycznymi, które działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Wymusza ciągłą adaptację do nowych warunków, a obserwacja rynku wskazuje na to, ze dynamika zmian będzie ciągle wzrastać. Wdrażanie dyrektyw unijnych i zmiany prawne spowodowały, że model funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych uległ fundamentalnej zmianie, wynikającej z rozdzielenia działalności handlowej od dystrybucyjnej, czyli tzw. uwolnienia rynku. W nowej sytuacji istniejące narzędzia informatyczne zyskują inną niż dotychczas rangę. Uwidoczniła się potrzeba stosowania rozwiązań bezpośrednio wspierających podstawową działalność w obszarze dystrybucji, czyli szeroko pojęte zarządzanie majątkiem sieciowym.

Na świecie istnieją od dawna dokumenty określające politykę i technologię w zakresie danych przestrzennych, a także standardy i zasoby niezbędne do pozyskiwania, przechowywania, udostępniania i właściwego stosowania danych geoprzestrzennych (np. państwowa Infrastruktura Danych Przestrzennych – NSDI w USA, czy Dyrektywa Parlamentu Unii Europejskiej i Rady Unii określającej infrastrukturę informacji przestrzennej – INSPIRE). W Polsce nie brakowało analogicznych inicjatyw i w efekcie zostały wydane rozporządzenia do ustawy Prawo geodezyjne: Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

Szczegółową analizę treści rozporządzeń należy pozostawić geodetom, którzy stworzyli poza tym szereg instrukcji określających zasady tworzenia sytemu. Można powiedzieć, że efekt realizacji ww. rozporządzeń i instrukcji odbiega w znaczny sposób od założonego i pożądanego. Obecnie w myśl przepisów unijnych dostosować musimy nasze prawo i procedury do przyjętej w 2007 roku dyrektywy INSPIRE.

 

Mapa cyfrowa

Podstawą Systemów Informacji Przestrzennej była i jest mapa, obecnie w postaci cyfrowej. To dzięki mapie możemy opisać otaczającą nas przestrzeń i poprzez integrację istniejących baz danych tworzonych w różnych jednostkach państwowych, samorządowych i gospodarczych uzyskać informacje w zakresie:

 • administracji państwowej,
 • sieci komunikacyjnej, telekomunikacyjnej, energetycznej,gazowej,
 • sieci hydrograficznej,
 • rolnictwa, leśnictwa,
 • klimatu,
 • ochrony środowiska,
 • rzeźby terenu,
 • analiz demograficznych, zatrudnienia, zdrowia społeczeństwa, migracji itp.,
 • bogactw naturalnych, geologii, hydrologii,i wielu, wielu innych dziedzin.

Część danych stanowi obligatoryjny zasób, natomiast system w części fakultatywnej może być uzupełniany o dane pozwalające użytkownikom na definiowanie własnych baz danych.
Krajowy System Informacji Geograficznej obejmuje następujące bazy danych stworzone przy zastosowaniu map:

 • BDO – Baza Danych Ogólnogeograficznych o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali mapy 1:250 000, zawiera dane topograficzne zgeneralizowane,
 • VMAP 2 – baza danych wektorowych o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:50 000, zawiera dane topograficzne terenu, granice, przemysł, obiekty użyteczności publicznej, fizjografię, rzeźbę terenu, hydrografię, roślinność; służy do prezentacji topograficznej.
 • TBD – baza danych topograficznych o stopniu szczegółowości odpowiadającym skali 1:10 000,
 • Ortofotomapa – w tym zdjęcia lotnicze i satelitarne,
 • EGiB (ewidencja gruntów i budynków) – baza danych katastralnych,

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl