ABB ogłasza kolejny etap strategii Next Level - ABB - NEXT LEVEL
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności ABB ogłasza kolejny etap strategii Next Level
drukuj stronę
poleć znajomemu

ABB ogłasza kolejny etap strategii Next Level

ABB ogłasza kolejny etap strategii Next Level
fot. ABB

ABB ogłosiła dziś trzeci etap swojej strategii Next Level, by uwolnić wartość firmy dla klientów i udziałowców. Kluczowe elementy tego etapu obejmują: skoncentrowanie działalności w czterech wiodących na rynku dywizjach biznesowych, przy dalszej transformacji Dywizji Produktów i Systemów Energetyki w ramach ABB; wykorzystanie pełnego potencjału ABB jako cyfrowego lidera; przyspieszenie tempa wzrostu w doskonałości operacyjnej; i wzmocnienie marki ABB.

Prezes Grupy ABB Ulrich Spiesshofer powiedział: „Przez ostatnie dwa lata ABB stała się szybszą i bardziej wydajną organizacją o prostszej strukturze. Stale poprawialiśmy marże i dalej wzmacnialiśmy poziom generowanych przepływów pieniężnych. W trzecim etapie strategii Next Level opieramy nasze działania na udanym przyspieszeniu transformacji i wzmocnieniu naszej pozycji lidera pionierskich technologii i wiodącego na rynku gracza w obszarze cyfryzacji. Przy pomocy naszych czterech uproszczonych, wiodących na rynku dywizji biznesowych, wraz z koncepcją „ABB Ability”, odpowiadamy na potrzeby klientów w czasach Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej, w sposób bardziej skoncentrowany i sprawny.”

Peter Voser, przewodniczący rady nadzorczej ABB, powiedział: „Dotychczasowa, udana realizacja strategii Next Level doprowadziła do znaczącej poprawy działalności operacyjnej i wyników finansowych, a także stworzenia bardziej skoncentrowanej na otoczeniu zewnętrznym i prostszej w swej strukturze organizacji ABB. Cała rada nadzorcza pracowała z zarządem i doradcami zewnętrznymi nad wszystkimi elementami trzeciego etapu strategii, który ma uwolnić wartość dla klientów i udziałowców, a jednocześnie zapewnić firmie długofalowy sukces. Dalsza transformacja Dywizji Produktów i Systemów Energetyki (PG) w ramach ABB to najlepsza ze wszystkich rozważanych skrupulatnie opcji dla naszych udziałowców. Mocno wspieramy zarząd i zaprezentowany dziś plan działania.”

Stymulowanie wzrostu w czterech wiodących na rynku dywizjach biznesowych

Od 1 stycznia 2017 roku, ABB skoncentruje swoją działalność w czterech wiodących na rynku dywizjach biznesowych: Dywizji Produktów i Systemów Elektryfikacji (Electrification Products – EP), Dywizji Robotics and Motion, Dywizji Industrial Automation i Dywizji Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids – PG). Dywizje zyskają kompetencje i biznesową niezależność, w zamian zwiększając wydajność działania oraz wprowadzając model rozliczania oparty na indywidualnej odpowiedzialności za uzyskiwane wyniki. Wspólnie skorzystają na współpracy w ramach sprzedaży w regionach i krajach oraz na grupowej ofercie cyfrowej; wspólnej strukturze i kosztach administracyjnych; wspólnym zarządzaniu łańcuchem dostaw oraz działalności centrów badawczych. ABB będzie kontynuować wzmacnianie dywizji poprzez aktywne zarządzanie portfelem produktowym, co obejmie jego strategiczne uzupełnianie, transformację modeli biznesowych oraz ograniczanie biznesów, które nie są kluczowe dla działalności organizacji. 

„Duch przedsiębiorczości jest przyszłością naszego modelu operacyjnego”, powiedział Spiesshofer. „Nasze cztery wiodące na rynku biznesy, wyposażone w kompetencje, biznesową niezależność, ale także zobowiązane do indywidualnej odpowiedzialności za swoje wyniki, pozwolą na zrównoważone tworzenie wartości przy wsparciu regionów oraz Grupy, w postaci takich koncepcji jak „ABB Ability” oraz redukcji kosztów G&A (General & Administrative costs - koszty ogólne i administracyjne).

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji (Electrification Products – EP)

Dywizja Produktów i Systemów Elektryfikacji (Electrification Products – EP) będzie partnerem przy wyborze oferty elektryfikacji dla wyposażenia wszelkich punktów poboru energii elektrycznej.

Łącząc razem wszystkie komponenty elektryfikacji, głównie poprzez transfer biznesu z Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów (Discrete Automation and Motion – DM), EP będzie globalnym numerem 2 w tym segmencie, oferując kompletną ofertę dla klientów w jednym miejscu.

Ładowanie samochodów elektrycznych, rozwiązania dla energetyki słonecznej oraz rozwiązania związane z zapewnieniem jakości energii elektrycznej to biznesy, które będą przenoszone z dywizji DM, aby służyć jako platformy wzrostu wewnątrz dywizji EP. Konieczne inwestycje w kontynuację przyspieszenia wzrostu tych biznesów początkowo osłabią marżę zysku dywizji.

Wzrost konsumpcji energii elektrycznej wyprzedza jej całkowitą konsumpcję, jako że coraz więcej ludzi ma dostęp do elektryczności oraz nowych form jej zużycia, takich jak np. ładowanie samochodów elektrycznych. Widoczne są tu również znaczące możliwości cyfryzacji i wprowadzenia innowacji w naszej obecnej ofercie.

Dywizja Robotics and Motion

Dywizja Robotics and Motion będzie partnerem w wyborze rozwiązań robotyki i inteligentnych ruchomych urządzeń mechanicznych.

Wiodąca oferta ABB w zakresie silników i napędów przemysłowych oraz silny biznes robotyki stanowią budulec dla nowej dywizji, która przejmuje dziedzictwo Dywizji Automatyzacji Produkcji i Napędów.

Koncentrując się na szybko rosnącym rynku robotyki oraz wykorzystując platformę technologiczną ABB i globalną skalę działania, firma jest dobrze przygotowana, by z obecnej pozycji numer 2 w obszarze robotyki objąć pozycję numer 1 na tym bardzo atrakcyjnym rynku. ABB skorzysta ze swojej silnej pozycji w Czwartej Rewolucji Przemysłowej, z globalnego zasięgu i platform serwisowych.

Firma będzie kontynuować inwestycje kształtując swoją pozycję lidera w segmencie silników i napędów przemysłowych skupiając się na szybko-rosnących segmentach, podążając w kierunku przemysłu lekkiego oraz wschodzących stref wzrostu, takich jak Azja.

Inteligentne usługi oraz wiodąca oferta cyfrowa już stanowią silną podstawę dla wyników dywizji i otwierają znaczące szanse wzrostu. ABB wzmocni zyskowność dywizji poprzez stałą koncentrację na doskonałości operacyjnej oraz optymalizacji łańcucha wartości.

Dywizja Industrial Automation

Dywizja Industrial Automation będzie partnerem dla sektora automatyki przemysłowej oraz kontynuatorem działalności Dywizji Automatyki Procesowej (Proces Automation – PA).

ABB będzie stymulować cyfryzację we wszystkich sektorach przemysłowych, wykorzystując swoją pozycję lidera, począwszy od sterowania procesami, aż po oprogramowanie i serwis. ABB posiada unikalną kombinację wiedzy eksperckiej, która pozwala na dostarczenie na mistrzowskim poziomie centrów sterowania dla odbiorców z szerokiego zakresu branż przemysłowych, takich jak branża farmaceutyczna, wydobywcza, morska oraz nafty i gazu. Poprzez koncentrację na segmentach wzrostowych, a także dzięki integracji rozwiązań z zakresu utrzymania ruchu oraz przebiegu i kontroli procesów, ABB stworzy zróżnicowaną ofertę dla swoich klientów.

Dywizja Produktów i Systemów Energetyki (Power Grids – PG)

Dywizja Produktów i Systemów Energetyki będzie partnerem w wyborze mocniejszych, inteligentniejszych i bardziej ekologicznych sieci. 

W następstwie kompleksowego, strategicznego przeglądu portfolio produktowego tej dywizji, rada nadzorcza oraz zarząd ABB doszły do wniosku, że transformacja Dywizji Produktów i Systemów Energetyki w ramach ABB uwolni maksymalną wartość dla udziałowców w porównaniu z innymi możliwymi scenariuszami, takimi jak jej sprzedaż, IPO, wydzielenie czy joint-venture.

Kluczowe czynniki w procesie podejmowania decyzji obejmowały atrakcyjność rynku, istniejącą oraz przyszłą ofertę produktową, możliwości modelu biznesowego i najlepszą formę własności, jak również wszelkie alternatywne opcje tworzenia wartości dla udziałowców ABB. Przegląd uwzględniał niezależne analizy pochodzące z McKinsey oraz niezależne doradztwo finansowe Goldman Sachs i Credit Suisse.

Dywizja, będąca globalnym liderem skorzysta na Rewolucji Energetycznej oraz Czwartej Rewolucji Przemysłowej. Właśnie one tworzą znaczący popyt dla oferty dywizji PG: produktów i systemów, oprogramowania i usług oraz wspierają przesunięcie portfolio produktowego w stronę cyfryzacji.

Aby wykorzystać pełen potencjał dywizji i kontynuować trwającą transformację przedstawiamy ogromny program „Power Up”, który obejmuje kluczowe aspekty biznesu. Będzie on stymulował wzrost oraz wzmacniał wzrost dochodów skupiając się na kluczowych, mocnych stronach operacyjnych i segmentach wysokiego wzrostu, jak również usługach cyfrowych oraz oprogramowaniu.

Kluczowym elementem trwającej transformacji dywizji jest zdjęcie ryzyka z modelu biznesowego i wykorzystanie możliwości wzrostu dzięki dwóm, ogłoszonym dziś partnerstwom strategicznym. Pierwszym, z firmą Fluor w obszarze dużych stacji elektroenergetycznych, drugim z firmą Aibel w obszarze przyłączy energetycznych dla morskich farm wiatrowych. Oba partnerstwa dają połączenie wiodącej na rynku pozycji ABB w obszarze technologii energetycznych z doświadczeniem odpowiedniego partnera – firmy Fluor w zarządzaniu dużymi projektami w charakterze generalnego wykonawcy (EPC - engineering, procurement and construction, czyli prace inżynierskie, realizacja dostaw i prace budowlano-montażowe) oraz firmy Aibel w projektach morskich farm wiatrowych.

Kolejnym ważnym elementem jest zawężanie niszowych biznesów, które nie są kluczowe dla działania firmy, takich jak ostatnio ogłoszona sprzedaż biznesu kabli do NKT, przy zachowaniu dostępu do technologii w związku ze strategicznym partnerstwem z NKT.

W konsekwencji transformacji, ABB zwiększa docelową marżę dywizji z 8-12 proc. do 10-14 proc., od 2018 roku.

„W naszym strategicznym przeglądzie portfolio produktowego uważnie słuchaliśmy wszystkich stron i ich oceny sytuacji. Po przeprowadzeniu dogłębnej i szczegółowej analizy, wspieranej przez wiodących doradców, doszliśmy do wniosku że kontynuowanie transformacji Dywizji Produktów i Systemów Energetyki w ramach ABB tworzy najwyższą wartość dla naszych udziałowców i klientów. Bazując na dotychczasowym sukcesie transformacji i dotychczas uzyskanym przyspieszeniu, Dywizja Produktów i Systemów Energetyki jest idealnie spozycjonowana w ramach ABB do osiągania długotrwałego, zyskownego wzrostu w trakcie Rewolucji Energetycznej i Czwartej Rewolucji Przemysłowej, i jest integralną częścią naszej oferty”, powiedział Spiesshofer.

Milowy krok w cyfryzacji z koncepcją „ABB Ability”

ABB jest dziś ukrytym liderem w cyfryzacji. Jest idealnie spozycjonowana, by wygrać w przestrzeni cyfrowej z nowymi i już istniejącymi cyfrowymi rozwiązaniami, budowanymi na bazie inteligentnej chmury i scalić wszystko za pomocą urządzeń połączonych z siecią. Korzystając z dogłębnej znajomości domen swoich klientów, ABB zaplanuje i zbuduje unikalną i zróżnicowaną ofertę.

Nowa oferta „ABB Ability” łączy portfolio cyfrowych rozwiązań i usług dla wszystkich segmentów klienckich, umacniając pozycję ABB w Czwartej Rewolucji Przemysłowej i wspierając konkurencyjność czterech dywizji biznesowych firmy.

ABB ogłosiła dziś dalekosiężne, strategiczne partnerstwo z Microsoftem, największym na świecie producentem oprogramowania, w celu rozwoju rozwiązań cyfrowych nowej generacji w oparciu o zintegrowaną platformę w chmurze. Klienci skorzystają z unikalnej kombinacji wiedzy ABB na temat klientów oraz szerokiego portfolio rozwiązań dla przemysłu, a także inteligentnych rozwiązań w chmurze Azure oraz kompetencji inżynieringu B2B oferowanego przez Microsoft. Wspólnie, partnerzy będą stymulować cyfrową transformację dla różnych segmentów klientów ABB, z obszaru robotyki, przemysłu morskiego czy e-transportu.

„To partnerstwo stworzy unikalne korzyści dla naszych klientów z sektora użyteczności publicznej, przemysłu, transportu i infrastruktury, bazując na połączonej sile Microsoftu i ABB”, powiedział Spiesshofer. „Opierając się na bazie zainstalowanych produktów ABB, stanowiącej ponad 70 milionów urządzeń i ponad 70 000 zainstalowanych systemów sterowania, kolejnym krokiem jest zbudowanie największej na świecie platformy przemysłowej w chmurze.”

Od 1 października 2016 roku, cyfrowej transformacji ABB przewodzi Guido Jouret, pionier koncepcji Internetu Rzeczy, który objął stanowisko szefa ds. technologii cyfrowych, raportując bezpośrednio do prezesa Grupy ABB.

Wzmocnienie globalnej marki ABB

ABB zaimplementuje jedną, korporacyjną markę konsolidując wszystkie marki na świecie pod jednym szyldem. Portfolio firm należących do ABB zostanie ujednolicone, co pozwoli na zaprezentowanie w całej okazałości globalnej oferty pod jedną główną marką. Szacuje się, że ta zmiana potrwa do dwóch lat.

Ujednolicona marka będzie kluczowym elementem rozwijania potencjału, który tkwi w ofercie cyfrowej ABB, gdyż zwiększa lojalność klientów, premię cenową oraz prawdopodobieństwo zakupu. Jedna główna marka pozwoli ABB na przedstawienie swojej strategii odpowiednim interesariuszom w przystępniejszy sposób, podkreśli zorientowanie Grupy na lepszą obsługę klientów i cyfrowe rozwiązania oraz ułatwi interakcję z obecnymi oraz przyszłymi klientami.

Marka zawierać będzie elementy mające w jednoznaczny sposób przedstawiać wizję ABB, kierunki rozwoju oraz unikalną pozycję rynkową klientom, udziałowcom, pracownikom oraz wszystkim innym interesariuszom. Tworzenie innowacyjnych, pionierskich technologii to dziedzictwo ABB, a trzy obszary strategii Next Level zostały odzwierciedlone w nowym, wizerunkowym haśle, będącym jednocześnie obietnicą: “Let’s write the future. Together.”TM.

Przyspieszenie w obszarze doskonałości operacyjnej

ABB kontynuuje rozwój bazując na istniejącej sile przyspieszając działania w obszarze doskonałości operacyjnej.

Od momentu uruchomienia w zeszłym roku, program oszczędności w obszarze produktywności pracowników biurowych przerósł wszelkie oczekiwania. W konsekwencji, ABB zwiększyła cel redukcji kosztów o 30 proc. do 1,3 mld USD. ABB osiągnie te dodatkowe oszczędności w założonym wcześniej terminie przy tych samych kosztach przeznaczonych na restrukturyzację oraz wdrożenie. ABB nadal prowadzi standardowe programy oszczędnościowe oraz poprawia doskonałość operacyjną i skuteczność w zarządzaniu łańcuchem dostaw, co da roczne oszczędności na poziomie 3-5 proc. kosztów sprzedażowych.

ABB potwierdza status 1000-dniowego programu dla kapitału pracującego, którego celem jest uwolnienie około 2 mld USD do końca 2017 roku. Program realizowany jest zgodnie z założeniami i skupia się na zarządzaniu zapasami poprzez optymalizację całego łańcucha wartości – od projektowania produktu do wytwarzania oraz poprzez optymalizację innych wskaźników kapitału pracującego netto.

Grupa potwierdza cele finansowe na lata 2015-2020, tak jak to wskazano poniżej.

ABB Next Level – cele na lata 2015-2020

Wzrost obrotów

3-6%

Operacyjny EBITA %

11-16%

Wzrost operacyjnego EPS (Earnings per Share) CAGR

10-15%

Konwersja wolnych przepływów pieniężnych na zysk netto

>90%

Zwrot gotówki z inwestycji %

Kilkanaście

Operacyjny EBITA % – cele dywizyjne na lata 2015-2020

Produkty i Systemy Elektryfikacji

15-19%

Robotics and Motion

14-19%

Industrial Automation

11-15%

Produkty i Systemy Energetyki

10-14%*

*Podana marża dla Produktów i Systemów Energetyki będzie osiągnięta 1 stycznia 2018 roku

EPS (Earnings per Share) – wskaźnik zysku na akcję

CAGR (Compound annual growth rate) - skumulowany roczny wskaźnik wzrostu

Alokacja kapitału

ABB ogłosiła dzisiaj plan nowego programu wykupu akcji o wartości 3 mld USD w latach 2017 – 2019. Stanowi to odzwierciedlenie pewności firmy i ciągłej zdolności ABB do generowania gotówki oraz potwierdza silną pozycję finansową. 30 września 2016 roku ABB ogłosiła zakończenie poprzedniego programu wykupu akcji, w ramach którego zwróciła akcjonariuszom 3,5 mld USD. Przez ostatnie trzy lata ABB zwróciła udziałowcom 8,7 mld USD w formie dywidendy lub wykupu akcji.

Aktywne zarządzanie portfolio pozostaje kluczowym aspektem działalności operacyjnej. Znajduje to odzwierciedlenie w ostatnich decyzjach dotyczących ograniczenia portfolio oraz dokonanych przejęć, jak też poprzez ogłoszoną niedawno decyzję o sprzedaży biznesu kablowego czy zmianach modelu biznesowego w Dywizji Produktów i Systemów Energetyki.

Priorytety ABB w zakresie alokacji kapitału pozostają niezmienne: 1) finansowanie organicznego wzrostu, badań i rozwoju oraz wydatków kapitałowych dających atrakcyjny zwrot gotówki; 2) wypłacanie stabilnie rosnącej, zrównoważonej dywidendy; 3) inwestowanie w przejęcia tworzące wartość dodatkową; oraz 4) zwrot dodatkowej gotówki udziałowcom.

Źródło: ABB 

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1, Warszawa
tel.  +48 22 223 77 77
www.abb.pl
$nbsp;
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl