URE: 1 mln zł kary dla Enionu za zły stan sieci elektroenergetycznych. Spółka zapowiada odwołanie. - USTAWA - URE - ENION - DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - KARA - SOKIK - WYCINKA DRZEW
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności URE: 1 mln zł kary dla Enionu za zły stan sieci elektroenergetycznych. Spółka zapowiada odwołanie.
drukuj stronę
poleć znajomemu

URE: 1 mln zł kary dla Enionu za zły stan sieci elektroenergetycznych. Spółka zapowiada odwołanie.

URE: 1 mln zł kary dla Enionu za zły stan sieci elektroenergetycznych. Spółka zapowiada odwołanie.

Zdaniem Urzędu Regulacji Energetyki krakowski Enion nie wywiązywał się z obowiązku utrzymania sieci w należytym stanie technicznym w czasie zeszłorocznych awarii.

ENION S.A. nie wywiązał się z obowiązku utrzymywania w należytym stanie technicznym obiektów, instalacji i urządzeń umożliwiającym przesyłanie energii w sposób ciągły i niezawodny (art. 56 ust. 1 pkt 10 ustawy - Prawo energetyczne oraz warunek 2.2.1. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej). Za takie działania Prezes URE wymierzył Przedsiębiorcy karę w wysokości miliona złotych.

W okresie od 1 grudnia 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. na terenie działania dystrybutora doszło do ponad trzech i pół tysiąca awarii, których łączny czas trwania wynosił ok. dwudziestu dni. Dostaw energii pozbawionych zostało tysiące odbiorców (np. w dniu 10 stycznia 2010 r. o godzinie 6:00 - 111,64 tys. odbiorców). Rodzaje występujących wtedy uszkodzeń to m.in.: zerwane lub uszkodzone przewody, zwarcia, złamane słupy, uszkodzone konstrukcje. Jako główne przyczyny większości uszkodzeń w badanym okresie wymieniano oblodzenie, śnieg, szadź, działanie wiatru. Przyczyną znacznej części awarii sieci były łamiące się drzewa lub ich części.

Postanowienia art. 4 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne nakładają na przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii obowiązek utrzymywania zdolności urządzeń, instalacji i sieci do realizacji zaopatrzenia w energię w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu obowiązujących wymagań jakościowych.

Prezes URE nie kwestionując, że w badanym okresie na terenie działania Przedsiębiorcy wystąpiły szczególnie trudne warunki atmosferyczne stwierdził, że o ile Przedsiębiorca prowadząc racjonalnie uzasadnione działania nie mógł całkowicie wyeliminować możliwości wystąpienia awarii, to niewątpliwie miał wpływ na jej zakres i liczbę zaistniałych uszkodzeń sieci dystrybucyjnej. Obowiązkiem przedsiębiorstwa energetycznego jest utrzymanie urządzeń, instalacji i sieci w należytym stanie technicznym tak, aby minimalizować ryzyko wystąpienia awarii. Oznacza to m.in. konieczność dokonywania odpowiedniej wycinki drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych.

Przedsiębiorca swoim postępowaniem w zakresie niewłaściwej realizacji przecinek drzew przyczynił się do zwiększenia zakresu awarii. Wycinki drzew były prowadzone w sposób, który nie eliminował w okresach pięcioletnich pomiędzy przeglądami możliwości przekroczenia przez drzewa i gałęzie odpowiednich (normatywnych) odległości. W ocenie Prezesa URE okoliczność ta wskazuje na niezachowanie należytej staranności, którą powinien wykazać się Przedsiębiorca. Ponadto ze względu na fakt zaliczenia terenu, na którym wystąpiły awarie, do obszaru szczególnie narażonego na wystąpienie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, staranność Przedsiębiorcy w odniesieniu do utrzymania sieci powinna być szczególnie skrupulatna. Przedsiębiorca miał świadomość co do występujących zagrożeń na obszarze objętym awarią a prowadząc działalność koncesjonowaną był obowiązany do zachowania szczególnej staranności i profesjonalizmu wynikającego zarówno z zawodowego charakteru tej działalności, jak i faktu, że działalność ta podlega szczególnym rygorom. W istotę działalności gospodarczej wkomponowane jest bowiem wymaganie posiadania niezbędnej wiedzy fachowej, obejmującej nie tylko czysto formalne kwalifikacje, ale także doświadczenie wynikające z praktyki zawodowej oraz ustalone standardy wymagań.

Ustalając wysokość kary pieniężnej, zgodnie z przepisem art. 56 ust. 6 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE uwzględnia obok stopnia zawinienia, stopień szkodliwości czynu, dotychczasowe zachowanie Przedsiębiorcy i jego możliwości finansowe. Kara wymierzona przez Prezesa URE - stanowiąc reakcję na naruszenie przepisów - ma być zarówno odczuwalną dolegliwością dla ukaranego podmiotu, jak i działać prospektywnie w celu zapobiegnięcia powtarzaniu nagannych zachowań. W przypadku niniejszej sprawy, wysokość kary podkreśla jej upominawczy charakter - przede wszystkim ze względu na działania naprawcze podejmowane przez przedsiębiorcę bezpośrednio po wystąpieniu awarii. W ocenie Prezesa URE kara jest adekwatna do zawinienia i stopnia szkodliwości popełnionego czynu.

Po przeprowadzeniu analizy zakresu i przebiegu awarii zaistniałych na obszarze działania Przedsiębiorcy w grudniu 2009 r. i styczniu 2010 r. w dniu 30 marca 2010 r. Prezes URE wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w związku z możliwością zaistnienia nieprawidłowości w prowadzonej przez Enion działalności koncesjonowanej. Przedsiębiorca został wezwany do przedstawienia wyjaśnień, złożenia wniosków dowodowych oraz przesłania dokumentów mających związek ze sprawą, a także do przedstawienia zestawienia awarii.

Enion już zapowiedział odwołanie się od kary wymierzonej przez URE. Spółka nie zgadza się z argumentacją URE i przygotowuje odwołanie od Decyzji URE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK).

Odnosząc się do zarzutu Enion stwierdza, że prowadzi wycinkę drzew i gałęzi w pobliżu linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi w tym zakresie normami.

W swojej decyzji URE nie stwierdziło nieprawidłowości w zakresie projektowania i budowy sieci energetycznej, nie stwierdziło też niedochowania należytej staranności w zakresie usuwania skutków styczniowych uszkodzeń sieci. Ponadto URE stwierdziło, iż "sam fakt zaistnienia awarii był skutkiem szczególnie trudnych warunków atmosferycznych, na które Przedsiębiorca, co oczywiste, nie miał wpływu".

- Obowiązujące normy stanowią swego rodzaju kompromis pomiędzy potrzebą zachowania pewności zasilania, prawdopodobieństwem występowania skrajnie katastrofalnych warunków pogodowych i wreszcie względów ekologicznych związanych z ilością wycinanych drzew. Normy te i przepisy w zakresie wycinki drzew i gałęzi nie gwarantują pełnego bezpieczeństwa linii energetycznych - twierdzi rzeczniczka Enionu Ewa Groń.

URE, CIRE

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl