Prawne i ekonomiczne aspekty przyłączania OZE do krajowych sieci elektroenergetycznych - str. 2 - BIOMASA - OZE - BIOGAZOWNIE - PRZYŁĄCZA - SIECI ELEKTROENERGETYCZNE - MIKROINSTALACJE
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Energetyka Prawne i ekonomiczne aspekty przyłączania OZE do krajowych sieci elektroenergetycznych
drukuj stronę
poleć znajomemu

Prawne i ekonomiczne aspekty przyłączania OZE do krajowych sieci elektroenergetycznych

Porównanie korzyści ekonomicznych osiąganych przez wytwórców energii elektrycznej ze źródeł energii odnawialnej w Polsce w przypadku obecnie obowiązujących, a także proponowanych nowych rozwiązań prawnych 

Z przedstawionych rozważań wynika, że korzyści ekonomiczne (wg obowiązujących przepisów) ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, przyłączonych do sieci elektroenergetycz­nych w Polsce, są związane ze sprzedażą tej energii po średniej ce­nie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym, ustalonej przez prezesa URE, oraz ze sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia. Z kolei w proponowanych nowych rozwiązaniach prawnych założono rozwiązanie mieszane, tj. pozostawiono me­chanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla części źródeł wytwórczych jak i wpro­wadzono sprzedaż energii po ściśle określonych cenach gwaranto­wanych dla innych źródeł.

W dalszej części zostaną zaprezentowane roczne przychody wy­twórców energii elektrycznej w Polsce w przypadku obu rozważa­nych rozwiązań dla trzech rodzajów źródeł energii odnawialnej, tj. elektrowni wodnych, wiatrowych na lądzie oraz systemów foto­woltaicznych. W tym celu konieczne będzie określenie wielkości rocznej energii elektrycznej netto wyprodukowanej w elektrowni. Energię tę można określić z następującej zależności [3,4]

A= Pi  · T(1-ε) = Pi · 8760 · n(1-ε) 

gdzie:

Pi - moc zainstalowana w elektrowni,
Ti - czas użytkowania mocy zainstalowanej w ciągu roku, s - wskaźnik zużycia energii elektrycznej przez elektrownię na po­trzeby własne,
n - stopień wykorzystania mocy zainstalowanej w roku.

Wielkość stopnia wykorzystania n (zgodnie z [3,5]) wynosi:

  • 0,57 dla małych elektrowni wodnych,
  • 0,50 dla dużych elektrowni wodnych,
  • 0,23 dla średnich i dużych elektrowni wiatrowych na lądzie,
  • 0,11 dla systemów fotowoltaicznych.

Wskaźnik zużycia energii elektrycznej przez wymienione elektrownie na potrzeby własne jest bardzo mały i w dalszych obliczeniach zostanie pominięty. W prowadzonych obliczeniach, dotyczących 2012 r., uwzględniono, że średnia cena sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, podana przez prezesa URE, wyniosła 198,90 zł. W obliczeniach łych uwzględniono również fakt, że średnioważony indeks cenowy OZEX_A (dotyczy kontrak­tów PMOZE_A) na rynku praw majątkowych (RPM) [7] wyznaczony za 8 miesięcy 2012 r. miał wartość 271,04 zł/MWh (jest to średnia ważona uwzględniająca wolumen sprzedanych świadectw pochodzenia).

Kontrakty PMOZE_A dotyczą świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej [6] wyprodukowanej w OZE od 1 marca 2009 r. Jednocześnie należy wspomnieć, że jednostkowa opłata zastępcza, jaką należy przyjmować podczas obliczania opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne, za 2012 r. wynosi 286,74 zł/kWh [8]. Wyniki przeprowadzonych obliczeń ekonomicznych zostały przedstawione w tabeli. W obliczeniach założono wielkości mocy zainstalowanych w elektrowniach reprezentatywne dla rozważanych typów źródeł energii odnawialnej występujących w Polsce [9].

Podsumowanie i wnioski 

W artykule zostały omówione zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z przyłączaniem odnawialnych źródeł energii do sieci elektroenergetycznych w Polsce. Zagadnienia te są istotne ze względu na coraz większą liczbę powstających i projektowanych w naszym kraju instalacji wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii.

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce w przypadku obowiązujących i proponowanych nowych rozwiązań prawnych

 

Rodzaj elektrowni

Pi

An

 Współczynnik  korekcyjny1)

Roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej

[MW]

[MWh]

Pd1 [tys. zł]

Pd2 [tys. zł]

Pd2/Pd1

Wodna przepływowa

0,3

1498

1,60

703,970

947,581

1,346

Wodna przepływowa

0,6

2996

1,60

1407,940

1895,162

1,346

Wodna przepływowa

4,0

19 973

1,70

9386,112

13 175,548

1,404

Wodna przepływowa

6,0

29 959

2,00

14078,932

22 199,019

1,577

Wodna przepływowa

15,0

65 700

2,00

30 875,058

48 682,386

1,577

Wodna przepływowa

25,0

109 500

2,30

51 458,430

90 040,974

1,750

Wodna przepływowa

150,0

657 000

2,30

308 750,580

540 245,840

1,750

Wiatrowa na lądzie

0,7

1410

0,90

662,615

624,399

0,942

Wiatrowa na lądzie

4,0

8059

0,90

3787,246

3568,815

0,942

Wiatrowa na lądzie

16,0

32237

0,90

15 149,455

14 275,704

0,942

Wiatrowa na lądzie

50,0

100 740

0,90

47 341,755

44 611,298

0,942

Słoneczna

0,12)

96,36

-

45,283

105,996

2,341

Słoneczna

1,02)

963,6

2,85

452,834

936,006

2,067

gdzie:

Pd1 - roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce, wg obowiązujących rozwiązań prawnych,

Pd2 - roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Polsce, wg proponowanych nowych rozwiązań prawnych.

1) Współczynniki korekcyjne przyjęte w projekcie ustawy [2] dla roku 2013.

2) Instalacja wytwórcza niepowiązana z obiektami budowlanymi - zlokalizowana na terenach rolniczych.

W Polsce obecnie obowiązuje mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży energii elektrycznej po średniej cenie sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym oraz sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia tej energii. W ostatnim czasie został opracowany projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, w którym przyjęto rozwiązanie mieszane, to jest dla części źródeł wytwórczych pozostawiono mechanizm ekonomiczny oparty na sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia, zaś dla innych wprowadzono sprzedaż energii po ściśle określonych cenach gwarantowanych.

Z przeprowadzonych analiz porównawczych wynika, że w przy­padku elektrowni wodnych roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wg proponowanych nowych rozwiązań prawnych (Pd2) będą większe niż w przypadku aktualnych rozwiązań prawnych (Pd1). Stosunek tych przychodów będzie tym większy im większa będzie łączna moc zainstalowana elektrowni, co wynika z wartości współ­czynnika korekcyjnego. W przypadku elektrowni wiatrowych na lądzie przychód Pd2 będzie nieznacznie mniejszy niż przychód Pd1. Z kolei, w przypadku elektrowni słonecznych przychód Pd2 będzie znacznie większy niż przychód Pd1. Dla instalacji słonecznych nie należących do klasy mikroinstalacji OZE oraz małych instalacji OZE, przychód Pd2 będzie dużo większy niż przychód Pd1, ze względu na dużą wartość współczynnika korekcyjnego. Stosunek przychodów Pd2/Pd1 w przypadku małej instalacji słonecznej jest większy niż dla instalacji słonecznej nie należącej do klasy mikroinstalacji OZE oraz małych instalacji OZE.

Należy podkreślić, że przedstawione wyniki obliczeń zachowują swoją aktualność jedynie dla przyjętej w artykule ceny sprzedaży 1 MWh energii elektrycznej na rynku konkurencyj­nym oraz wartości indeksu OZEX_A wyznaczonego za 8 pierwszych miesięcy roku 2012. W artykule nie analizowano rocznych przychodów dla obu rozważanych rozwiązań prawnych w kolejnych latach.

Reasumując, roczne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w Polsce ulegną zmianie w przypadku wejścia w życie rozwiązań proponowanych w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii [2]. Dotyczyć to będzie zarówno rodzaju poszczególnych technologii opartych na odnawialnych źródłach energii, jak i zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej rozważanych instalacji wytwórczych. W październiku br. przedstawiono kolejne wersje projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja 2.0.1 oraz 2.0.2) [10,11], w których wpro­wadzono zmiany w stosunku do projektu ustawy [2] rozważanego w artykule.

LITERATURA:

[1] Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami)

[2] Projekt ustawy z dnia 26 lipca 2012 r. o odnawialnych źródłach energii, www.mg.gov.p/files/upIoad/16573/ustawa-OZE-27.07.2012-konferencja.pdf

[3] Pawlęga A.: Rachunek ekonomiczny w elektroenergetyce. Materiały do wykładu i ćwiczeń. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011

[4] Paska J.: Ekonomika w elektroenergetyce. Oficyna Wydawnicza Politechniki War­szawskiej, Warszawa 2007

[5] Commission of the European Communitics: Energy Sources, Production Costs and Performance of Technologies for Power Generation, Heating and Transport (COM(2008) 744)

[6] Informacja nr 10/2012 Prezesa URE z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym za rok 2011

[7] Towarowa Giełda Energii SA, raporty miesięczne, styczeń-sierpień 2012, www.tge.pl//pl/374/raporty-miesieczne-tge-sa-za-rok-2012

[8] Informacja nr 2/2012 prezesa URE z dnia 8 hitego 2012 r. w sprawie zwaloryzowa­nej jednostkowej opłaty zastępczej jaką należy stosować w celu obliczenia opłaty zastępczej przy realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne za 2012 r.

[9] Mapa odnawialnych źródeł energii, www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html

follow us in feedly
Średnia ocena:
 
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl