OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI - SŁOWNIK TECHNICZNY - ELEKTRONICZNY - INFORMATYCZNY
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna BAZA WIEDZY OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI
drukuj stronę
poleć znajomemu

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI ELEKTRONIKI I INFORMATYKI

Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - na tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.

abcdefghijklmnoprstuwzlicencja

abonament internetowy=Internet subscription
abonament sieciowy=network subscription
abonent=abonent
abonent aktywny=active abonent
absolutna jednostka elektromagnetyczna=absolute electromagnetic unit
absolutna jednostka elektrostatyczna=absolute electrostatic unit
absorbowana substancja=absorbate
abstrahowanie danych=data abstraction
abstrakcja danych=data abstraction
abstrakcja proceduralna=procedural abstraction
abstrakcje danych=data abstractions
abstrakcyjna sieć semantyczna=abstract semantic network
abstrakcyjny typ danych=abstract data type
abstrakt wykonany automatycznie=automatic abstract
a-buforowanie=a-buffering
aceton=acetone
acetylen=acetylene
achromatyczny=achromatic
acos=anticosine
adaptacyjna korekcja sygnału=adaptive signal correcting
adaptacyjna modulacja delta o podwójnym całkowaniu=double integration adaptive
delta modulation
adaptacyjna różnicowa impulsowa modulacja kodowa=adaptive differential pulse
code modulation
adaptacyjne czynności kontrolne=adaptive control action
adaptacyjne działania sterujące=adaptive control action
adaptacyjne sterowanie przetwarzaniem=adaptive processing control
adaptacyjny=adaptive
adaptacyjny korektor poprzeczny=adaptive transversal equalizer
adaptacyjny system sterowania=adaptive control system
adaptacyjny układ logiczny=adaptive logic circuit
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control
adaptacyjny układ sterowania=adaptive control system
adaptacyjny wybór trasy=adaptive routing
adapter do wtyczki=plug adapter
adapter interfejsu urządzenia peryferyjnego=peripheral interface adapter
adapter komunikacyjny=communications adapter
adapter obiektów=object adapter
adapter sprzęgu transmisji=communications interface adapter
adapter wejścia/wyjścia=input/output adapter
adaptowalność=customizability
administrator=administrative operator
administrator=administrative user
administrator=superuser
administrator=sysop
administrator bazy danych=data base administrator
administrator bazy danych=database administrator
administrator ds. bezpieczeństwa=security administrator
administrator ds.ochrony=security administrator
administrator grupy roboczej=workgroup administrator
administrator sieci=network administrator
administrator sieci=network manager
administrator zdalny=remote administrator
administrator zespołu=workgroup administrator
administrowanie środowiskami heterogenicznymi=management of multivendor environment
administrowanie wewnątrzpasmowe=in-band management
administrowanie wieloma platformami=multiplatform manageability
admitancja elektrody=electrode admittance
admitancja wejściowa lampy elektronowej=input admittance of valve
admitancja wyjściowa lampy elektronowej=output admittance of a valve
adres=address
adres=locator
adres argumentu=argument address
adres arytmetyczny=arithmetic address
adres bazowy=base address
adres bazowy=presumptive address
adres bezpośredni=zero address
adres bezpośredni=zero-level address
adres bezwzględny=absolute address
adres bezwzględny=actual address
adres bezwzględny=machine address
adres bezwzględny=zero address
adres bezwzględny=zero-level address
adres docelowy=destination address
adres domenowy=domain address
adres domeny=domain address
adres domowy=home address
adres dostępu=access address
adres efektywny=effective address
adres emisji=broadcast address
adres ethernetowy=Ethernet address
adres fizyczny=physical address
adres generowany=generated address
adres grupowy=multicast address
adres internetowy=Internet address
adres IP=IP address
adres IP odbiorcy=IP destination address
adres IP przeznaczenia=IP destination address
adres jednostkowy=unicast address
adres klasy A=class A address
adres kolejny=sequence address
adres komórki=cell address
adres komputera=machine address
adres końcowy=end address
adres logiczny=logical address
adres maszynowy=machine address
adres miejsca pamięci=storage address
adres multiemisji=multicast address
adres nadawcy=source address
adres nadsieci=supernet address
adres nijaki=null address
adres o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level address
adres obsługi przerwania=interrupt location
adres odbiorcy=destination address
adres odniesienia=reference address
adres ograniczonego rozgłaszania=limited broadcast address
adres ograniczonej transmisji=limited broadcast address
adres pamięci=memory address
adres początkowy=address constant
adres początkowy=presumptive address
adres początkowy programu przydzielony przez asembler=assembled orogin
adres pocztowy=mail address
adres poczty elektronicznej=email address
adres podsieci=subnet address
adres podstawowy=home address
adres podstawowy=presumptive address
adres pośredni=multilevel address
adres powrotny=return address
adres programu=program address
adres protokołowy=protocol address
adres przekazania=transfer address
adres pusty=null address
adres rozgłaszania=broadcast address
adres rozgłaszania w sieci lokalnej=local network broadcast address
adres rozkazu=instruction address
adres rzeczywisty=actual address
adres rzeczywisty=machine address
adres rzeczywisty=real address
adres sekwencyjny=sequence address
adres sieciowy=network address
adres skrzynki pocztowej=mailbox address
adres sprzętowy=hardware address
adres stacji=station address
adres stacji roboczej=workstation address
adres stały=address morte
adres symboliczny=symbolic address
adres transmisji=broadcast address
adres transmisji pojedynczej=unicast address
adres transmisji w sieci lokalnej=local network broadcast address
adres uzupełniający=offset address
adres w sieci złożonej=internet address
adres w sieci złożonej=internetwork adress
adres wejściowy=presumptive address
adres wektorowy=vector address
adres węzła=node address
adres wirtualny=virtual address
adres wyrównywania=offset address
adres względny=relative address
adres z kropkami=dot address
adres zerowy=zero address
adres zwrotny=return address
adresowalne pozycje pionowe=addressable vertical positions
adresowalne pozycje poziome=addressable horizontal positions
adresowalność=addressability
adresowalność bajtowa=byte addressability
adresowalność subpikselowa=subpixel addressability
adresowalny=addressable
adresowanie=addressing
adresowanie alfabetyczne=alphabetic addressing
adresowanie asocjacyjne=associative addressing
adresowanie autodekrementalne=autodecremental addressing
adresowanie autoprzyrostowe=autoincremental addressing
adresowanie bazowe=base addressing
adresowanie bezpośrednie=direct addressing
adresowanie bezpośrednie=immediate addressing
adresowanie bezpośrednie=zero-level addressing
adresowanie bezwzględne=absolute addressing
adresowanie cykliczne=circular addressing
adresowanie hierarchiczne=hierarchical addressing
adresowanie indeksowe=indexed addressing
adresowanie jednolite pamięci i wejścia-wyjścia=memory-mapped I-O addressing
adresowanie jednopoziomowe=one-level addressing
adresowanie liniowe=linear addressing
adresowanie natychmiastowe=immediate addressing
adresowanie niejawne=implicit addressing
adresowanie niejawne=implied addressing
adresowanie o zerowym poziomie modyfikacji=zero-level addressing
adresowanie otwarte=open addressing
adresowanie pośrednie=deferred addressing
adresowanie pośrednie=indirect adressing
adresowanie proste=immediate addressing
adresowanie proste niejawne=implied immediate addressing
adresowanie przyrostowe=augmented addressing
adresowanie rachunkowe=calculated addressing
adresowanie rejestrowe=register addressing
adresowanie rejestrowe pośrednie=register indirect addressing
adresowanie skrócone=abbreviated addressing
adresowanie stronicowe=page addressing
adresowanie strony zerowej=zero page addressing
adresowanie symboliczne=symbolic addressing
adresowanie wielopoziomowe=multilevel addressing
adresowanie wskaźnikowe=pointer addressing
adresowanie wyprzedzające o 1=one-ahead addressing
adresowanie względne=relative addressing
adresowanie z automatycznym indeksowaniem=auto-indexed addresing
adresowanie z uwzględnieniem nadsieci=supernet addressing
adresowanie z uwzględnieniem podsieci=subnet addressing
adresy adresu=addresses of address
adsorpcja=adsorption
aerodynamika=aerodynamic
aerodynamika=aerodynamics
aerodynamika=aeromechanics
aerograf=aerograph
aeromechanika=aerodynamic
aeromechanika=aeromechanics
aerometr=aerometer
aerostatyka=aerostatics
agent postawowy=home agent
aglet=aglet
agregat domeny=domain aggregate
agregat rekurencyjny=recursive aggregate
akcelerator=accelerator
akcelerator geometrii=geometry accelerator
akcelerator grafiki=graphics accelerator
akceptowany poziom jakości=acceptable quality level
akcesor=accessor
akcesoria do produktu=product accessory
akcesoria dodatkowe=optional accessories
akcesoria panelowe=rack and cabinet accessories
akcja atomowa=atomic action
akomodacja=accomodation
akryl=acrylic
aksjomat wyboru=axiom of choice
akta=dossiers
akta=filed
akta=filing
aktualizacja danych=data updating
aktualizacja pamięci flash=flash upgrade
aktualizacja perspektyw=view updating
aktualizacja tras=routing update
aktualizacja tymczasowa=interim release
aktyn=actinium
aktywacja bezpośrednia=in-place activation
aktywator luminoforu=activator of luminescence
aktywna baza danych=production database
aktywna kronika=active log
aktywna mapa obrazkowa=clickable image map
aktywna pozycja pliku głównego=active master item
aktywna strona=active page
aktywna tablica sortowania=active sort table
aktywne czekanie=busy waiting
aktywne monitorowanie=active monitoring
aktywne otwarcie=active open
aktywne pasmo przenoszone=active band pass
aktywne reguły=active rules
aktywne sterowanie prędkością wentylatora=active fan-speed control
aktywne zakończenie=active end
aktywność dysku twardego=hard drive activity
aktywny=clickable
aktywny=enabled
aktywny agent=active agent
aktywny dokument=active document
aktywny dziennik=active log
aktywny obiekt=active object
aktywny plik główny=active master file
aktywny rekord podpliku=active subfile record
aktywny stan pogotowia=warm standby
aktywny szablon=active template
aktywny uchwyt kontekstu=active context handle
aktywowanie katody żarzonej=activation of a cathode
akumulacja ładunków w lampie analizującej=charge storage in a camera tube
akumulator=A-register
akumulator cząstkowy=batch accumulator
akumulator dopełnienia=complement accumulator
akumulator litowy=lithium-ion battery pack
akumulator litowy=lithium-ion rechargeable battery pack
akumulator litowy=rechargeable lithium battery
akumulator litowy=rechargeable lithium battery pack
akumulator litowy=rechargeable lithium-ion battery
akumulator litowy o dużej pojemności=long-life lithium-ion battery
akustyczna fala powierzchniowa=acoustic surface wave
akustyczna fala powierzchniowa=surface acoustic wave
akustyczne sprzężenie zwrotne=acoustic feedback
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response device
akustyczne urządzenie wyjściowe=audio response unit
akustyka mikrofalowa=microwave acoustics
alarm słyszalny=audible alarm
alarm w systemie administrowania siecią=network management alarm
alarmowanie=alerting
alarmowanie po wystąpieniu zdarzenia=event alerting
aldehyd=aldehyde
alert ostrzeżenie o otwarciu obudowy=chassis intrusion
alert złożony=combined alert
alfabet brajla=braille
alfabetycznie=alphabetically
alfageometryczny=alpha-geometric
alfamozaikowy=alphamosaic
alfanumeryczny=alpha
alfanumeryczny=alphabetic-numeric
alfanumeryczny=alphameric
alfanumeryczny=alphanumeric
alfanumeryczny=alphanumerical
algebra obiektowa=object algebra
algebra relacyjna=relational algebra
algebra sieci przełączających=switching algebra
algebraicznie=algebraically
algebraiczny=algebraic
algebraiczny=algebraical
algorytm=algorithm
algorytm=algy
algorytm cykliczny=round robin algorithm
algorytm drzewa częściowego=spanning tree algorithm
algorytm egoistyczny=selfish scheduling algorithm
algorytm kryptograficzny=cryptoalgorithm
algorytm retransmisji z adaptacją=adaptive retransmission algorithm
algorytm szeregowania ze sprawiedliwym podziałem=fair-share scheduling algorithm
algorytm trasowania=routing algorithm
algorytm uwierzytelniania=authentication algorithm
algorytm wyznaczania tras=routing algorithm
algorytm znajdowania najkrótszej ścieżki=shortest path algorithm
algorytmiczny=algorithmic
algorytmizacja=algorithmization
alias pocztowy=mail alias
aliazing=aliasing
aliteracyjny=alliterative
alokacja dynamiczna=dynamic allocation
alokacja pamięci=memory allocation
alokacja wstępna=preallocation
alokacja zasobów=resource allocation
alokator=allocator
alokować=allocated
alokować=allocates
alternator=alternators
alternatywna klasa transportowa=alternative transport class
alternatywne rozwiązanie optymalne=alternate optima
alternatywny=alternated
alternatywny=alternates
alternatywny=alternatives
alternatywny=disjunction
alternatywny porządek leksykograficzny=alternative collating sequence
alternatywny porządek zestawiania=alternate collating sequence
alternatywny tryb klawiatury numerycznej=alternate keypad mode
aluminium=aluminium
ałunować=alumsy
amatorska stacja radiowa=amateur radio station
amerykański kod standardowy dla wymiany informacji=hickory
amfiboliczny=amphibolous
amon=ammonium
amoniakalny=ammoniac
amper=ampere
amper=amperes
amper absolutny=absolute ampere
amper na cal kwadratowy=ampere per square inch
amper na centymetr kwadratowy=ampere per square centimeter
amper na stopę kwadratową=ampere per square foot
amperogodzina=ampere hour
amperogodzina=ampere-hour
amperomierz=ammeter
amperomierz=ampere meter
amperominuta=ampere minute
amperosekunda=ampere-second
amperozwój=ampere turn
amperozwój=ampere-turn
amperozwój na silnik=ampere tum per motor
amperozwój na weber=ampere turn per Weber
amperozwoje=ampere turns
amper-wolt-om=ampere-volt-ohm
amplidyna=amplidyne
amplituda impulsów=pulse amplitude
amplituda kluczowana=amplitude keyed
amplituda rozkładu prawdopodobieństwa=amplitude probability distribution
anaglif=anaglyph
anagram=anagrams
analitycznie=analytically
analityczność=analycity
analiza algorytmiczna=rule-based analysis
analiza czasowo-pamięciowa=time-memory trade off attack
analiza częstości=frequency analysis
analiza grupowa=cluster analysis
analiza i projektowanie obiektowe=object-oriented analysis and design
analiza klastrowa=cluster analysis
analiza konturowa=contour analysis
analiza kosztów i zysków=cost and benefit analysis
analiza leksykalna=lexical scan
analiza maszynowa=automatic abstract
analiza maszynowa=machine abstract
analiza matematyczna=mathematical analysis
analiza numeryczna=numerical analysis
analiza obiektowa=circuit analysis
analiza obiektowa=object-oriented analysis
analiza obrazu=image analysis
analiza organizacji pracy=workflow analysis information
analiza predykcyjna=predictive analysis
analiza prognostyczna=predictive analysis
analiza protokołów=protocol analysis
analiza punktów funkcyjnych=function point analysis
analiza regułowa=rule-based analysis
analiza ryzyka=risk analysis
analiza scen=scene analysis
analiza sieciowa=network analysis
analiza słabych punktów=vulnerability analysis
analiza strumienia ruchu=traffic analysis
analiza sygnatur=signature analysis
analiza systemowa=systems analysis
analiza wariantowa=what-if analysis
analiza wielowymiarowa=multidimensional analysis
analiza wrażliwości=sensitivity analysis
analizator akustyczny=sound analyser
analizator czasu=time analyser
analizator fali=wave analyzer
analizator harmonicznych=harmonie analyser
analizator impulsów=pulse analyzer
analizator leksykalny=lexical analyser
analizator mowy=speech analyzer
analizator obwiedni=envelope analyser
analizator obwodów logicznych=logie circuit analyser
analizator protokołów=protocol analyzer
analizator równań matematycznych=equation solver
analizator różnicowy=differential analyzer
analizator składni=syntax analyser
analizator stanów logicznych=logic analyser
analizator stanów logicznych=logic analyzer
analizator stanów przejściowych=transient analyzer
analizator syntaktyki=syntax analyser
analizator wysokości impulsu=pulse height analyzer
analog=analog
analogowa linia opóźniająca=analog delay line
analogowe przypisywanie wartości zmiennym=analog assignment of variables
analogowe sprzężenie zwrotne=analog feedback
analogowe wejście komputera=computer analog input
analogowo-cyfrowe urządzenie kodujące=analog-to-digital encoder
analogowo-cyfrowy=analog-to-digital
analogowo-cyfrowy system pomiarowy w zakresie miliwoltów=milivolt analog-digital
instrumentation system
analogowo-cyfrowy system zapisywania danych=analog-to-digital data recording
system
analogowy=analogues
analogowy generator funkcji=analog function generator
analogowy komputer osobisty=personal analog compUter
analogowy komputer wektorowy=vector analog computer
analogowy rejestr przesuwający=bucket brigade shift register
analogowy system komputerowy=analog computer system
analogowy terminal dźwiękowy=analog facility terminal
analogowy układ mnożący=analog multiplier
angstrom=angstrom
anihilacja pary elektronów=pair annihilation
anihilacja pary elektronów=positron-electron annihilation
anilina=aniline
animacja celoluidowa=cell animation
anion=anions
anizotropia=anisotropy
anizotropowy=anisotropic
anoda=anode
anoda=anodes
anodyzacja=anodic oxidation process
anodyzacja=anodizing
anonimizacja=anonymizing
anonimizujący serwer proxy=anonymizing proxy
anonimowe FTP=anonymous FTP
antena aperiodyczna=aperiodic antenna
antena Beveragea=Beverage antenna
antena ćwierćfalowa=quartei-wave antenna
antena dielektryczna=dielectric antenna
antena dookólna=all-round antenna
antena dookólna=non-directional antenna
antena dookólna=omnidirectional antenna
antena dwu-stożkowa=biconical horn antenna
antena ferrytowa=ferrite-rod antenna
antena izotropowa=isotropic antenna
antena kołowa=circular antenna
antena nadawcza=transmitting antenna
antena nadawczo-odbiorcza=antenna transmit-receive
antena nieokresowa=aperiodic antenna
antena o dużym zysku=high gain antenna
antena o fali bieżącej=travelling-wave antenna
antena o fali powierzchniowej=surface wave antenna
antena odbiorcza=receiving antenna
antena paraboliczna=parabolic antenna
antena paraboliczna=parabolic reflector antenna
antena przeciwzakłóceniowa=anti-noise antenna
antena przeciwzanikowa=antifading antenna
antena ramowa=frarae antenna
antena rombowa=rhombic antenna
antena soczewkowa=lens antenna
antena spiralna=helical aerial
antena szczelinowa=slot antenna
antena sztuczna=dummy antenna
antena sztuczna=phantom aerial
antena wielkiej częstotliwości=high frequency antenna
antena wielozakresowa=omnirange antenna
antena Yagi=Yagi antenna
antonim reverse engineering=forward engineering
antyaliasing=anti-aliasing
antyaliasing=edge smoothing
antycypować=forestalls
antyferroelektryk=antiferroelectric
antyferromagnetyk=antiferromagnetic material
antyfonalny=antiphonal
antyfunkcja=anti-function
antyindywiduator=anti-moniker
antykatoda=anticathode
antymon=antimony
antypoślizgowy=antislip
antystatyczny=antistatic
antysymetryczny=antisymmetric
antywirusowy=antivirus
antywzorzec=anti-pattern
antyzagłuszanie=anti-jamming
anulowanie=cancelation
anulowanie zadania po upływie przewidzianego czasu=job timeout
aparat aplikacji=application engine
aparat bazy danych=database engine
aparat telekopiowy=apparatus
Aparatura destylacyjna=Distillation apparatus
aperiodyczny=aperiodic
aplet=applet
aplikacja=appliqué
aplikacja bazy danych=database application
aplikacja biurowa=business application
aplikacja biurowa=desktop application
aplikacja biurowa=office application
aplikacja biurowa=productivity application
aplikacja branżowa=vertical application
aplikacja dla użytkowników komputerów przenośnych=mobile application
aplikacja dla użytkowników w podróży=mobile application
aplikacja do administrowania komputerami biurkowymi=desktop management
application
aplikacja do przetwarzania tekstów=word processing application
aplikacja docelowa=destination application
aplikacja graficzna=graphics application
aplikacja kliencka=client application
aplikacja komercyjna=business application
aplikacja multimedialna=multimedia application
aplikacja organizacji pracy=workflow application
aplikacja organizująca pracę=workflow application
aplikacja podróżna=mobile application
aplikacja pomocnicza=helper application
aplikacja pulpitu=desktop application
aplikacja rozproszona=distributed application
aplikacja serwerowa=server application
aplikacja śledzenia tempa pracy=tracking application
aplikacja śledzenia toku pracy=tracking application
aplikacja spadkowa=legacy application
aplikacja specjalistyczna=vertical application
aplikacja typu klient=client application
aplikacja uwarunkowana czasowo=time-sensitive application
aplikacja użytkownika=user application
aplikacja zaplecza=application app
aplikacje administracyjne zgodne z DMI=DMI-based management applications
aplikacje baz danych=database applications
aplikacje graficzne=graphics applications
apostlib=apostlib
apostrof nachylony w lewo=backstick
apotema=apothem
aproksymacja charakterystyki=approximation of characteristic curve
ar=are
arbiter magistrali=bus arbiter
arbitrator zadań=task scheduler
architektonicznie=architecturally
architektura agenta=Enterprise Information Delivery Architecture
architektura klient-serwer=client-server architecture
architektura komponentowa=component architecture
architektura magistrali=bus architecture
architektura obsługi wywołań wspólnych obiektów=Common Object Request Broker
Architecture
architektura otwarta=forwarding architecture
architektura otwarta=open architecture
architektura przekazywania na skrętce nieekranowanej=forwarding architecture UTP
architektura przełączania=switching architecture
architektura ruterów podstawowych=core architecture
architektura segmentowa=bit-sliced architecture
architektura segmentowa=slice architecture
architektura sieci rozłożonej=distributed network architecture
architektura sieci telekomunikacyjnej=communications network architecture
architektura sieci telekomunikacyjnej=data communication network architecture
architektura systemu o transmisji rozproszonej=distributed communications
architecture
architektura systemu sieci=fast-forwarding architecture
architektura systemu sieci=system network architecture
architektura szybkiego przekazywania=fast forwarding architecture
architektura trzywarstwowa=three-tier architecture
architektura wielosegmentowa=multisegment architecture
architektura wielowarstwowa=multi-tiered architecture
architektura ze współużytkowaniem=shared architecture
archiwalny=archival
archiwizacja=archiving
archiwizacja danych=data backup
archiwizacja klucza=key archival
archiwizować=archive
archiwizowanie=archiving
archiwować=archive
archiwowanie=archiving
archiwum=archives
archiwum dyskowe=archive disk storage
archiwum wieloczęściowe=multi-part archive
arcus cosinus w mierze kątowej=anticosine in the degree measurement
arcus sinus=antisine
area cosinus=antihyberbolic cosine
area cosinus=area-hyperbolic cosine
area cotangens=antihyperbolic cotangent
area cotangens=area-hyperbolic cotangent
area sinus=antihyperbolic sine
area sinus=area-hyperbolic sine
area tangens=antihyperbolic tangent
area tangens=area-hyperbolic tangent
argument=operand
argument bezpośredni=immediate operand
argument formalny=formal argument
argument ślepy=dummy argument
argument wynikowy=destination operand
argument źródłowy=source operand
arkusz=spreadsheet
arkusz czyszczący=cleaning sheet
arkusz danych=datasheet
arkusz elektroniczny=electronic spreadsheet
arkusz gęsto zadrukowany=heavily-printed sheet
arkusz informacyjny=fact sheet
arkusz kalibracyjny=calibration sheet
arkusz kalkulacyjny=electronic spreadsheet
arkusz kalkulacyjny=work sheet
arkusz stylu=style sheet
arkusz właściwości=property sheet
arkusze półprzezroczyste na podłożu z mylaru=mylar-based translucent sheets
arsen=arsenic
arsenek galowy=gallium arsenide
arseno-fosforek galowy=gallium arsenide phosphide
arsenowy=arsenic
artefakt=artifact
arytmetyka adresowa=address arithmetic
arytmetyka dużej precyzji=long-word arithmetic
arytmetyka liczb dziesiętnych kodowanych dwójkowo=binary-coded decimal
arithmetic
arytmetyka modularna=modular arithmetic
arytmetyka modulo=modular arithmetic
arytmetyka podwójnej precyzji=double precision arithmetic
arytmetyka stałopozycyjna=fixed-point arithmetic
arytmetyka stałoprzecinkowa=fixed-point arithmetic
arytmetyka wielokrotnej precyzji=multi-precision arithmetic
arytmetyka zmiennopozycyjna=floating-point arithmetic
arytmetyka zmiennoprzecinkowa=floating-point arithmetic
arytmometr=arithmometer
arytmometr komputera=arithmetic logic unit
asemblacja warunkowa=conditional assembly
asembler=assembler
asembler adresowania bezwzględnego=absolute assembler
asembler bezpośredni=inline assembler
asembler bezwzględny=absolute assembler
asembler symboliczny=symbolic assembler
asembler wbudowany=inline assembler
askorbinowy=ascorbic
askryptor=non-descriptor
asocjacja binarna=binary association
asocjacja danych w paśmie promieniowania podczerwonego=infrared data association
asocjacja dwukierunkowa=bidirectional association
asocjacja jednokierunkowa=unidirectional association
asocjacja kwalifikowana=qualified association
asocjacja pochodna=derived association
asocjacja ternarna=ternary association
asocjacyjny=associative
astabilny=astable
astabilny oscylator blokujący=astable blocking oscillator
astabilny oscylator samodławny=astable blocking oscillator
Astat=Astatine
astygmatyzm=astigmatism
asymetria=assymetry
asymetryczna cyfrowa linia abonencka=Asymmetric Digital Subscriber Line
asymetryczna wstęga boczna=asymmetric sideband
asymetryczne przetwarzanie na wielu procesorach=asymmetric multiprocessing
asymetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe=asymmetric multiprocessing
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input/output
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output
asymetryczne wejście-wyjście=assymetric input-output assymetric
asymetrycznie=asymmetrically
asymptotycznie=asymptotically
asymptotyczny=asymptotic
asymptotyczny=asymptotical
asynchroniczna aktualizacja ciągła=asynchronous continuous update
asynchroniczna aktualizacja wsadowa=asynchronous batched update
asynchroniczna modulacja długości impulsu=asynchronous pulse length modulation
asynchroniczne przesyłanie danych=asynchronous data transfer
asynchroniczne złącze komunikacyjne=asynchronous communications interface
adapter
asynchronicznie=asynchronously
asynchroniczność=asynchronicity
asynchroniczny adapter sprzęgu komunikacyjnego=asynchronous cotnmunications
interface adapter
asynchroniczny protokół szeregowy=asynchronous serial protocol
asynchroniczny tryb zrównoważony=asynchronous balanced mode
asyndetyczny=asyndetic
atak adaptacyjny=adaptive attack
atak aktywny=active attack
atak bez tekstu jawnego=ciphertext only attack
atak czynny=active attack
atak hasła na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force password attack
atak kluczami pokrewnymi=related key attack
atak lustrzany=reflection attack
atak maskaradowy=masquerade attack
atak metodą odbicia lustrzanego=reflection attack
atak metodą powtórzenia=man in the middle attack
atak metodą powtórzenia=replay attack
atak na zasadzie pełnego przeglądu=brute-force attack
atak na zasadzie pełnego przeglądu=exhaustive attack
atak powtórzeniowy=man in the middle attack
atak przeplotowy=flood attack
atak przeplotowy=interleaving attack
atak przez wybór kolejnych numerów telefonicznych=war dialing attack
atak sieci komputerowej=computer network attack
atak słownikowy=dictionary attack
atak sterowany danymi=data-driven attack
atak tekstem zaszyfrowanym=ciphertext only attack
atak wyczerpujący=exhaustive attack
atak z wykorzystaniem paradoksu dnia urodzin=birthday attack
atak za pomocą wybranego tekstu jawnego=chosen plaintext attack
atak ze spotkaniem w środku=meet in the middle attack
atak znanym tekstem jawnym=known plaintext attack
atestacja klucza=key validation
atestacja taśmy=tape certification
atmosfera absolutna=atm atmosphere
atom akceptorowy=acceptor atom
atom akceptorowy zjonizowany=ionized acceptor atom
atom donorowy zjonizowany=ionized donor atom
atom międzywęzłowy=interstitial atom
atomiczność=atomicity
atomistyka=atomistics
atomizacja=atomization
atomowo=atomically
atomowość=atomicity
atomowość, spójność, izolacja, trwałość=Atomicity-Consistency-Isolation-
Durability
atrakcyjność dla biznesu=business value
atrament magnetyczny=magnetic ink
atrybut adresu=address attribute
atrybut alternatywny=alternative attribute
atrybut asocjacji=association attrribute
atrybut atomowy=atomic attribute
atrybut domyślny=default attribute
atrybut dzielony=shared attribute
atrybut klasy=class attribute
atrybut kolumny=column attribute
atrybut masowy=bulk attribute
atrybut multimedialny=multimedia attribute
atrybut opcjonalny=optional attribute
atrybut pochodny=derived attribute
atrybut podstawowy=prime attribute
atrybut powiązania=link attribute
atrybut powtarzalny=repeating attribute
atrybut prosty=simple attribute
atrybut referencyjny=pointer attribute
atrybut rozszerzony=extended attribute
atrybut statyczny=static attribute
atrybut wewnętrzny=internal attribute
atrybut wielowartościowy=multi-valued attribute
atrybut wirtualny=virtual attribute
atrybut wskaźnikowy=pointer attribute
atrybut wyjątku=exception attribute
atrybut wystąpienia=instance attribute
atrybut zdarzenia=event attribute
atrybut zewnętrzny=external attribute
atrybut złożony=complex attribute
atrybut złożony=composite attribute
atrybuty addytywne=additive attributes
atrybuty obrazu=image attributes
atrybuty pliku=file attributes
audiometr=audiometer
audiowizualny=audiovisual
audiowizualny=videosonic
audyt programu=program audit
autocertyfikat=self certificate
autodopasywanie=autofit
autodyna=autodyne
autoinkrementacja=autoincrementing
autokod=autocode
autokoder=autocoder
autokonfiguracja=autoconfiguration
autokorelacja=autocorrelation
autokreślarka=digital plotter
autokształt=AutoShapes
automat o skończonej liczbie stanów=finite state machine
automat skończony=finite automaton
automat skończony=finite state machine
automat stanów=state machine
automatyczna analiza treści=auto-abstract
automatyczna analiza treści=automatic abstract
automatyczna analiza treści=machine abstract
automatyczna centrala elektroniczna=electronic automatic exchange
automatyczna cyfrowa regulacja częstotliwości=digital automatic frequency
control
automatyczna filtracja sygnałów=automatic signal filtration
automatyczna generacja testów=automatic test generation
automatyczna generacja wzorów testujących=automated test pattern generation
automatyczna identyfikacja numeru=automatic number identification
automatyczna identyfikacja numeru=neither nor
automatyczna klasyfikacja i interpretacja danych=automatic classification and
interpretation of data
automatyczna kompensacja niskich tonów=automatic bass compensation
automatyczna konfiguracja=automatic configuration
automatyczna korekcja błędów=automatic error correction
automatyczna maszyna obliczeniowa=automatic computing engine
automatyczna negocjacja=autonegotiation
automatyczna ocena komputera=automatic computer evaluation
automatyczna polaryzacja wsteczna=automatic back bias
automatyczna regulacja amplitudy=automatic amplitude control
automatyczna regulacja chrominancji=automatic chrominance control
automatyczna regulacja czasu=automatic time control
automatyczna regulacja czułości=automatic sensitivity control
automatyczna regulacja fazy i częstotliwości=automatic phase and frequency
control
automatyczna regulacja głośności=automatic volume control
automatyczna regulacja głośności=automatic volume regulation
automatyczna regulacja mocy wejściowej=automatic power input control
automatyczna regulacja napięcia=automatic voltage control
automatyczna regulacja napięcia początkowego=automatic bias control
automatyczna regulacja obciążenia=automatic load control
automatyczna regulacja poziomu=automatic level control
automatyczna regulacja poziomu sygnału stereofonicznego=automatic stereo level
automatyczna regulacja przeciążenia=automatic overload control
automatyczna regulacja selektywności=automatic selectivity control
automatyczna regulacja siły głosu=automatic strength regulation
automatyczna regulacja szerokości pasma=automatic bandwidth control
automatyczna regulacja tła=automatic background control
automatyczna regulacja wiązki promieniowania=automatic beam control
automatyczna regulacja wielkości progowej=automatic threshold control
automatyczna regulacja wyjścia=automatic output control
automatyczna regulacja wzmocnienia=automatic gain control
automatyczna regulacja wzmocnienia i częstotliwości=automatic gain and frequency
control
automatyczna rejestracja=auto-registration
automatyczna sekretarka=answer phone
automatyczna sekretarka=answering machine
automatyczna sieć cyfrowa=automatic digital network
automatyczna stabilizacja prądu-wiązki promieniowania=automatic beam-current
stabilizing
automatyczna stacja informacyjna=automatic informational station
automatyczna transmisja obrazu=automatic picture transmission
automatyczna zmiana rozmiaru=autosize
automatyczne analizowanie treści=automatic abstracting
automatyczne cyfrowe gromadzenie i zapisywanie danych=automatic digital
acquisition and recording
automatyczne czytanie pisma=automatic character recognition
automatyczne dopasowanie biegunowości=automatic polarity correction
automatyczne dostosowanie=auto adaptation
automatyczne dostosowanie=auto adaption
automatyczne dzielenie wyrazów=automatic hyphenation
automatyczne generowanie klucza=automatic key generation
automatyczne generowanie znaków=automatic character generation
automatyczne gromadzenie danych=automatic data acquisition
automatyczne gromadzenie danych=automatic data collection
automatyczne indeksowanie=autoindexing
automatyczne kontrolowanie zapasów=automated stock control
automatyczne ładowanie=autoload
automatyczne monitorowanie bezpieczeństwa=automated security monitoring
automatyczne nadlewanie=auto-spreading
automatyczne nastawianie zera=automatic zero set
automatyczne odtwarzanie wiązania=autocommit rebind
automatyczne ograniczanie modulacji=automatic modulation limiting
automatyczne ograniczanie zniekształceń wizyjnych=automatic video noise limiting
automatyczne podawanie komunikatów=automatic message routing
automatyczne pomiary odległości i kąta=automatic distance and angle measurement
automatyczne ponowne załadowanie=autoreload
automatyczne poprawianie błędów=automatic error correction
automatyczne powtarzanie na żądanie=automatic repeat on request
automatyczne programowanie i zapisywanie=automatic programming and recording
automatyczne przełączanie zakresu=auto-ranging
automatyczne przeliczanie danych=automatic data computing
automatyczne przenoszenie wyrazów=automatic hyphenation
automatyczne przetwarzanie=autoprocessing
automatyczne przetwarzanie danych=automatic data processing
automatyczne przetwarzanie informacji=automatic information processing
automatyczne rozliczanie komunikatów=automatic message accounting
automatyczne rozpoznawanie=auto original sensing
automatyczne rozpoznawanie=automatic recognition
automatyczne rozpoznawanie biegunowości=automatic polarity detection
automatyczne rozpoznawanie formatu=automatic format recognition
automatyczne rozpoznawanie mowy=Automated Speech Recognition
automatyczne rozpoznawanie mowy=automatic speech recognition
automatyczne rozpoznawanie obrazów=automatic cognition
automatyczne rozpoznawanie pól=automatic field recognition
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobe
automatyczne rozpoznawanie sprzętu=autoprobing
automatyczne rozpoznawanie znaków=automatic character recognition
automatyczne sterowanie odbiorem=automatic reception control
automatyczne testowanie pojemności=automatic capacitance testing
automatyczne tłumaczenie maszynowe wysokiej jakości=fully automatic high quality
machine translation
automatyczne udostępnianie=automatic vary on
automatyczne urządzenie kodujące=automatic coding machine
automatyczne urządzenie odpowiadające=automatic answering equipment
automatyczne urządzenie rozpoznawania sygnałów=automatic signal recognition unit
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting equipment
automatyczne urządzenie rysujące=automatic drafting machine
automatyczne ustalanie zakresu=automatic ranging
automatyczne uzgadnianie=autonegotiation
automatyczne wczytywanie programu do pamięci=autoload
automatyczne wybieranie numerów=automatic calling
automatyczne wybieranie numerów telefonicznych=autodial
automatyczne wybieranie numeru=automatic dial
automatyczne wykonanie abstraktu=automatic abstracting
automatyczne wykrywanie=auto original sensing
automatyczne wykrywanie sprzętu=autosensing
automatyczne wykrywanie sprzętu=hardware auto detect
automatyczne wyłączanie portu=auto port disabling
automatyczne wyłączanie portu=autoport disabling
automatyczne wyłączanie systemu=auto-shutdown
automatyczne wyrównanie wkładów z atramentem=automatic cartridge alignment
automatyczne wyrównywanie obciążenia=automatic loading balancing
automatyczne wyrównywanie wierszy=automatic line adjustment
automatyczne wyznaczanie tras komunikatów=automatic message routing
automatyczne żądanie powtórzenia=automatic request for repetition
automatyczne zarządzanie produkcją=automated production management
automatyczne zatwierdzenie=autocommit
automatyczne zdalne sterowanie=automatic remote control
automatyczne złączenie=auto-join
automatycznie=automatically
automatycznie włączany tryb czuwania=automatic sleep mode
automatyczny=self-acting
automatyczny analizator obwodów=automated circuit analyzer
automatyczny analizator obwodów=automatic circuit analyser
automatyczny generator programów=automatic program generator
automatyczny kanał przesyłania danych=automatic binary data link
automatyczny schemat logiczny=automated logic diagram
automatyczny system kontroli=automatic checkout system
automatyczny tester uszkodzeń izolacji=automatic distortion reduction
automatyczny układ precyzyjnego dostrojenia=automatic selecticn of any channel
automatyczny zespół wybierający=autodump
automatyczny zespół wybierający=automatic dialing unit
automatyczny zespół wybierający=fully automatic
automatyka=automatics
automatyzacja biblioteki=library automation
automatyzacja biur=office automation
automatyzacja prac biurowych=office automation
automatyzacja projektowania=design automation
autonomicznie=autonomously
autoopis=autodescription
autoreferencjalność=self-reference
autoresponder=autoresponder
autoresponder=mailbot
autorstwo=authorship
autorytatywnie=authoritatively
autoryzowany=authorized
autoryzowany dealer=authorized dealer
autosegmentacja=autosegmentation
autotest=self test
autotransduktor=autotransductor
autotransformator=autotransformer
autotransformator=variable-voltage transformer
autouzupełnianie=autoexpand
autowymiarowanie=autodimensioning
autozapis=autosave
awaria sprzętu=equipment failure
awaria zasilania=power failure
awaryjne dyskietki odzyskiwania=emergency recovery diskette
awaryjne wyłączenie energii elektrycznej=emergency power cut-off
awaryjne zakończenie pracy=close-down
awaryjne zakończenie pracy=disorderly close-down
awaryjny=emergency
awaryjny dostęp zdalny=emergency remote access
awaryjny nadajnik lokatora=emergency locator transmitter
awizo wysyłki=shipment notification
azot=azote
azot=nitrogen
azotan=nitrate
azotowy=nitric
azotowy=nitrogenous

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (2)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
No avatar
Gościu, pytasz o model elektronicznego tunera do instrumentów, np. gitary basowej
No avatar
Gość
CO TO JEST Clifton .finest musical instruments 555C


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Pojazdy elektryczne (EV) Pojazdy elektryczne ... Forum poświęcone pojazdom z napędem elektrycznym lub hybrydowym oraz systemom ich ładowania.
Projektanci sieci elektroenergetycznych nN i SN Projektanci sieci ... Pomocna dłoń w problemach związanych z projektowanie nowych i modernizowaniem istniejących sieci ...
Neuroinformatyka Neuroinformatyka Grupa dla wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem metod pomiarów, analizy i modelowania pochodzących z ...
Po godzinach Po godzinach Po godzinach to miejsce odpoczynku, przeczytasz tu kawały, dowcipy,śmieszne historie i inne rzeczy ...
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl