Problematyka społeczeństwa informacyjnego - SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - TECHNOLOGIE INFORMACYJNE - LESZEK BORZEMSKI - JAN KWIATKOWSKI - ZBIGNIEW KIERZKOWSKI - WIRTUALNA ORGANIZACJA - PROBLEMATYKA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Relpol SA  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna ARTYKUŁY Informatyka Problematyka społeczeństwa informacyjnego
drukuj stronę
poleć znajomemu

Problematyka społeczeństwa informacyjnego

Wychodzi się z założenia, że procesy przemian cywilizacyjnych w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym są następstwem upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – I&CT (Information and Communication Technology) i technologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD. Określają one nowe sposoby wirtualnej integracji (współdziałania) przedsiębiorstw i wirtualnej integracji (współpracy) ludzi – główne czynniki rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Socjety Technology). W efektywnej budowie społeczeństwa informacyjnego niezbędne jest wykorzystanie innowacyjnych paradygmatów architekturalnych tworzenia systemów informatycznych, stawiających nacisk na definiowanie usług, które spełnią wymagania użytkownika. Do nich należy architektura zorientowana na usługi – SOA (Service Oriented Architecture). Tworzone są coraz powszechniej różnorodne systemy wzajemnej (interaktywnej) wymiany danych, sieciowe systemy cyfryzacji i archiwizacji dokumentów źródłowych, i dostępu do informacji przedmiotowej, budowane dla wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań.

W środowisku różnorodnych wirtualnych sieci danych – D i wiedzy (informacji) przedmiotowej – WP: e – SD&WP podlegają przemianom:

• przedmiot i formy nauczania; pojawiają się nowe profile pacy zawodowej,
• zachowania człowieka w życiu, w środowisku publicznych systemów informatycznych; pojawia się wirtualna integracja współpracujących ze sobą ludzi,
• postępowanie przedsiębiorstw we współdziałaniu; pojawiają się wirtualne przedsiębiorstwa („przedsiębiorstwa przyszłości”), wirtualne struktury organizacji pracy zespołowej.

Architektura infrastruktury złożonej z wzajemnie powiązanych systemów informacyjnych nie tylko definiuje jej wewnętrzną budowę, lecz w znacznym stopniu odpowiada na pytanie, w jaki sposób może być ona zastosowana i w jakim kierunku przebiegać mogą jej modyfikacje.

Zwraca się uwagę na wiele sposobów, często różnych opisów obrazów społeczeństwa informacyjnego. Pokazuje się, że różnice wynikają stąd, że do opisu nieznanej rzeczywistości trzeba brać pod uwagę czynniki technologiczne, informacyjne i organizacyjne, które maja wpływ na obrazy cyfrowej organizacji w gospodarce, polityce i społeczeństwie.

Przemianom strukturalnym podlegają działania: organizacyjne i gospodarcze, społeczne i polityczne, polityki naukowej i edukacyjne. Reformowane są tradycyjne struktury działań. Wprowadzane zmiany nie ograniczają się tylko do przemian organizacyjnych (przedsiębiorstw, instytucji, polegających głównie na tzw. decentralizacji) lecz reformowanie w coraz większym stopniu polegać zaczyna na przemianach, określanych jako przemiany strukturalne, których istota polega na tworzeniu mechanizmów zarządzania funkcjami i zadaniami w nowym cyfrowym stylu (wirtualnej organizacji) działań.
Decentralizacja nie wystarcza. Jej skutki są niewystarczające w procesach przemian strukturalnych organizacji nowego społeczeństwa; ograniczanie się do rozumienia przemian jako proces decentralizacji, to tak, jakby chcieć opisywać kształt składowej bez stawiania wcześniej, w centrum uwagi, obrazu całości nowego społeczeństwa, a głównie zachowań osobowych i dobra wspólnego (całości społeczeństwa). Wszystko to jest ważne w ustalaniu zachowań osobowych i postępowania organizacji w tworzeniu infrastruktury informacyjnej i organizacyjnej nowego społeczeństwa.
Sesję przygotowała Sieć Laboratoriów WOD: Łódź – Olsztyn – Polkowice – Poznań.
Uczestniczyły w niej zespoły: Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi, Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Techniki i Przedsiębiorczości w Polkowicach, Politechniki Poznańskiej i Politechniki Wrocławskiej. W przygotowaniu Sesji udzieliły pomocy firmy: Vector On Line z Poznania i DNS Polska z Krakowa, uczestniczyły Studenckie Koła Naukowe Sieci Laboratoriów WOD: Łódź – Olsztyn – Polkowice – Poznań oraz Politechniki Poznańskiej.
Treści Sesji są komplementarne względem tematyki przygotowywanego XII Seminarium problemowego WOD: Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych; Włocławek 5 – 6 listopada 2009.


Sieć Laboratoriów WOD: Łódź-Olsztyn-Polkowice-Poznań

Organizatorami Seminarium są: Urząd Miasta Włocławka, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi-Włocławku, Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Patronem organiza-cyjnym Seminarium jest: Stowarzyszenie Elektryków Polskich
– SEP, główny organizator Obchodów w Polsce Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Patronem naukowym
Seminarium jest: Towarzystwo Naukowe Prakseologii – TNP. Pracom badawczo-rozwojowych patronuje: Ministerstwo Infrastruktury – MI. Planowana tematyka główna włocławskiego
XII Seminarium problemowego WOD jest następująca:
1. Wprowadzenie: Elementy integralność rozwoju społeczności informacyjnych.
2. Budowa infrastruktury informacyjnej i komunikacyjnej i upowszechnianiu usług sieciowych.
3. Obrazy cyfrowej organizacji działań.
4. Przekazywanie wiedzy i kształtowanie osobowości w pedagogice kompetencji informacyjnych.
5. Zachowania osobowe i dobro wspólne w strukturach współdziałania.


Zbigniew Kierzkowski, Jan Kwiatkowski


Wirtualna organizacja działań w rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego

Procesy przemian cywilizacyjnych w pojawiającym się społeczeństwie informacyjnym są następstwem upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych – I&CT (Information and Communication Technology) i technologii wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań – WOD. Określają one nowe sposoby wirtualnej integracji (współdziałania) przedsiębiorstw i wirtualnej integracji (współpracy) ludzi – główne czynniki rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego – IST (Information Society Technology). Obecnie obserwuje się wiele sposobów, często różnych opisu obrazów społeczeństwa informacyjnego. Różnice wynikają stąd, że do opisu nieznanej rzeczywistości trzeba brać pod uwagę czynniki technologiczne, informacyjne i organizacyjne, które maja wpływ na obrazy cyfrowej organizacji w gospodarce, polityce i społeczeństwie.
Kształtuje się środowisko współdziałania przedsiębiorstw i współpracy ludzi ze składowymi (A, B i C, D) integracji informacyjnej i organizacyjnej działań.
Na technologie WOD składają się elementy:
T – techniczne,
I – informacyjne,
H – czynniki ludzkie (udziału człowieka),
O – organizacyjne.
T – Składowa techniczna obejmuje elementy budowy infosfery komunikacji na wpół (semi) bezpośredniej otwartej
opartej na międzysieciowych serwisach informacyjnych:
KsBO-MSI; mówimy o pojawianiu się wirtualnego środowiska informacji – środowiska systemów WOD. W systemach WOD korzysta się z usług infrastruktury KsBO-MSI:


Rys. 1. Główne czynniki stanowienia struktur społeczeństwa informacyjnego

• tworzenia zasobów danych cyfrowych – D w procesie cyfryzacji, archiwizacji i przekazywania dokumentów źródłowych informacji przedmiotowej;
• agregacji zasobów cyfrowych – D i komputerowej wymiany informacji,
• dostępu do zasobów cyfrowych D i wizualizacji informacji, koordynacji przepływu informacji.

I oraz H – Składowa informacyjna i udziału ludzi określają metody komputerowe tworzenia i wymiany zasobów danych cyfrowych – D, a także sposoby strukturalizacji wiedzy przedmiotowej – WP, wszystko ustalane przez człowieka (human factors). Potrzebna jest strukturalizacja gromadzenia dokumentów źródłowych informacji przedmiotowej – D jako składowej technologicznej wiedzy przedmiotowej – WP. Realizowane jest to przez człowieka z wykorzystaniem kompetencji informacyjnych: statycznych – dostępu do danych i rozumienia informacji (treści), dynamicznych – dostępu do informacji i tworzenia schematów wiedzy przedmiotowej – WP.
O – Składowa organizacyjna przedstawia obrazy wirtualnej (cyfrowej) organizacji działań w obszarach: nauczania, życia – zachowań indywidualnych i społecznych ludzi, pracy – wirtualnych sposobów integracji ludzi we współpracy i wirtualnych sposobów integracji przedsiębiorstw w organizacji ich współdziałania. Rezultatem jest kształtowanie struktur cyfrowej (wirtualnej) organizacji: (1) nauczania, (2) życia – zachowań człowieka (ludzi) w środowisku publicznych systemów informacyjnych, (3) pracy, (4) współdziałania przedsiębiorstw.


Technologie wirtualnej organizacji działań – WOD w przemianach strukturalnych społeczeństwie informacyjnym

REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
ul. Świętokrzyska 14, Warszawa
tel.  +48 22 5564-302
fax.  +48 22 5564-301
$nbsp;
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl