Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r. - ENERGIA ODNAWIALNA - BIOMASA - POLSKA - OZE - ENERGETYKA ODNAWIALNA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.
drukuj stronę
poleć znajomemu

Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.

Raport GUS: Odnawialne źródła energii w Polsce w 2011 r.
fot. Micky.!./CC/Flickr

Główny Urząd Statystyczny opublikował niedawno coroczny raport "Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku". Celem publikacji jest przedstawienie informacji z zakresu pozyskiwania i zużycia energii ze źródeł odnawialnych w roku 2011 oraz dostępnych danych za lata 2002–2010. Prezentujemy główne wnioski płynące z szóstej edycji dokumentu.

 • Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 2011 roku wyniósł 11,2%.
 • Najwięcej ten energii dostarczyła biomasa stała – 85,6%.
 • W 2010 roku OZE wytworzyły jedynie 7% energii elektrycznej w Polsce. W UE było to 19,9%.
 • Na tle Unii Europejskiej Polska wypada lepiej tylko, jeśli wziąć pod uwagę finalne zużycie energii. W 2010 roku w UE ze OZE pochodziło 6,8%, w Polsce – 7%.

Publikacja zawiera zbiorcze dane statystyczne dotyczące pozyskania i zużycia energii z wykorzystywanych w Polsce odnawialnych źródeł energii, a w szczególności: biomasy stałej, energii promieniowania słonecznego, energii wody, energii wiatru, biogazu, biopaliw ciekłych dla transportu, energii geotermalnej, odpadów komunalnych oraz ciepła otaczającego środowiska, przy zastosowaniu pomp ciepła. W publikacji uwzględniono również dane dotyczące ilości energii elektrycznej i ciepła uzyskiwanych z OZE.

Dane statystyczne nt. energii ze źródeł odnawialnych zostały pozyskane przez GUS w ramach badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej objętych rocznymi programami badań statystycznych statystyki publicznej realizowanymi w latach 2001–2010.

Produkcja energii pierwotnej

W 2010 roku w Polsce pozyskano 6,9 Mtoe energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych. Stanowiło to 10,2% z 67,5 Mtoe tej energii wtedy pozyskanej. Dla porównania w Unii Europejskiej było to 166,6 z 830,9 Mtoe, czyli 20,1%. Jeszcze 4 lata wcześniej OZE stanowiły odpowiednio 6,1% i 14,1%.

Zarówno w Polsce, jak i całej wspólnocie od 2003 roku następował wzrost udziału OZE. W 2010 z roku na rok wzrost ten był największy i wyniósł 12% w UE oraz 13,7% w Polsce. W stosunku do roku 2002 można mówić o wzroście odpowiednio o 70,9% i 68,3%, do roku 2006 – o 34,9% i 44,3%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym pozyskaniu energii pierwotnej ogółem w 2011 roku wyniósł o jeden punkt procentowy więcej niż w roku poprzedzającym – 11,2%. Największy udział miała w tym biomasa stała (85,57%). Wkład wszystkich nośników energii odnawialnej prezentuje poniższa tabela:

 • Biomasa stała ............................. 85,57%
 • Biopaliwa ciekłe ............................ 5,54%
 • Energia wiatru.............................. 3,55%
 • Energia wody............................... 2,58%
 • Biogaz ........................................ 1,76%
 • Odpady komunalne ...................... 0,41%
 • Pompy ciepła ............................... 0,29%
 • Energia geotermalna ....................  0,16%
 • Energia prom. słonecznego ............ 0,13%

Struktura pozyskania energii w Polsce i w Europie

GUS dysponuje europejskimi statystykami z 2010 roku. Aby właściwie ocenić postępy Polski na tle Europy, poniżej wzięto pod uwagę dane z 2010 roku, trochę różniące się od przedstawionych powyżej zestawień za rok 2011.

Z 10,2% udziałem energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej nie tylko na tle całej Unii, lecz także poszczególnych państw europejskich w 2010 roku wypadaliśmy słabo. W Łotwie stanowiła ona wtedy 99,4%, na Litwie – 90,5%, w Austrii – 73,2%, a w Finlandii i Szwecji ponad 50%. Niewiele gorsi od nas byli zaś Czesi z 9,2%.

Najwięcej energii pierwotnej z odnawialnych źródeł pochodzi w Polsce z biomasy stałej – jest to aż 85,6%. Spośród omawianych w raporcie krajów większy od nas udział tego źródła energii ma tylko Estonia (97%). Najmniej z biomasy stałej korzystają Niemcy, gdzie jej udział wynosi 37,3%. W całej Unii stanowi on 48,5%. Jeszcze cztery lata wcześniej biomasa odpowiadała tam za 52,7%, w Polsce za 90,8%, z roku na rok odnotowuje się spadek jej udziału w produkcji energii pierwotnej.
Najbliżej Europy jest nam w przypadku biopaliw. We Wspólnocie pozyskiwało się z nich 7,8% energii pierwotnej, w Polsce – 6,7%.

Dużo poniżej średniej europejskiej (7,7%) plasujemy się natomiast, gdy wziąć pod wagę energię z wiatru. I to pomimo to, że w latach 2006-2010 odnotowaliśmy spory wzrost jej udziału – z 0,5% do 2,1%. W Niemczech w 2010 roku wskaźnik ten wyniósł 9,9%, jeszcze dalej w tyle niż my pozostają Łotwa i Łotwa (0,2%) i (0,1%).

Także jeśli chodzi o biogaz, trudno równać się komukolwiek z Niemcami (20,4%). W UE-27 dostarcza tylko 6,6% energii pierwotnej, w Polsce – 1,7%.

Energia geotermalne to jedynie 0,2% polskiej energii pierwotnej, podczas gdy w Europie to 3,5%. To jedyne źródło, oprócz biomasy, które w stosunku do roku 2006 odnotowało spadek udziału (z 0,3%).

Bardzo znikomy udział, na poziomie 0,1%, w produkcji energii pierwotnej w Polsce ma również energia promieniowania słonecznego. Tu przodują również Niemcy z 4,4%. Austria i Czechy notują liczby bliskie 2% i są bliskie średniej europejskiej wynoszącej 2,2%. W 2006 roku wynosiła ona jedynie 0,8%.

W bardzo znikomym stopniu wykorzystywanie są u nas odnawialne odpady komunalne. W UE-27 w 2010 roku źródło to dostarczało aż 4,8% energii pierwotnej.

Produkcja energii elektrycznej

W 2010 roku w całej Unii OZE wytworzyły 19,9% energii elektrycznej. W Polsce było jedynie 7% – najmniej z porównywanych krajów. Od 2004 roku wskaźnik ten podniósł (z 2,1%), ale wśród porównywanych w raporcie krajów plasujemy się na ostatnim miejscu. W 2010 roku Austrii OZE zapewniły 61,4% energii elektrycznej, w Szwecji 54,5%, a na Łotwie – 48,5%. Z tych 7% ponad połowa energii wytworzona została dzięki biomasie (54,2%), 26,8% – wodzie, 12,4% – wiatrowi, a 3,7% – biogazowi.

W latach 2002-2011 zwiększył się udział energii elektrycznej wytworzonej z biomasy stałej w łącznej produkcji energii elektrycznej z OZE (w 2011 r. – 54,4%). Kolejnymi nośnikami energii elektrycznej w 2011 r. były: energia wiatru – 24,4%, energia wody – 17,7% oraz biogaz – 3,4%. Biopaliwa i promieniowanie słoneczne stanowiły znikomą część, tj. odpowiednio 0,011% i 0,008%.

Od 2002 roku udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce znacząco się zmienił, co prezentują poniższe wykresy.

ee z oze 2002-11

Udział nośników energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2002 (wykres górny) i 2011 r. (wykres dolny). Źródło: GUS.

Finalne zużycie energii ogółem

Jeden wskaźnik związany z odnawialnym źródłami energii jest w Polsce wyższy niż w dwudziestu siedmiu krajach Unii. W 2010 roku w UE finalne zużycie energii wyniosło ogółem 1153,3 Mtoe, z czego tylko 78,5 Mtoe pochodziło ze źródeł odnawialnych (6,8%). W Polsce zużycie ukształtowało się na poziomie 66,3 Mtoe, OZE odpowiadało za 4,6 Mtoe, co dało 7%.

Więcej informacji o stopniu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej, bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w latach 2006–2011 oraz dostępne dane za lata 2002–2011, w tym m.in. sektorowy i całkowity udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii w publikacji GUS-u do pobrania ze strony: www.stat.gov.pl/gus/5840_3680_PLK_HTML.htm

Źródło: ChrońmyKlimat.pl

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl