IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (KEP)
Mouser Electronics Poland   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Amper.pl sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Kalendarium
drukuj stronę
poleć znajomemu
Cze
06
-
Cze
07
IV KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (KEP)
dodaj wydarzenie do: Dodaj wydarzenie do kalendarza Google Dodaj wydarzenie do programu Outlook

KONGRES ELEKTRYKI POLSKIEJ (KEP) to najważniejsze cykliczne wydarzenie naukowo-techniczne organizowane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP) co 5 lat. Dotychczas odbyły się trzy Kongresy Elektryki Polskiej (2009, 2014 i 2019 rok). Ostatni stanowił część uroczystych obchodów 100. rocznicy założenia SEP.

Kongresy Elektryki Polskiej skupiają grono specjalistów ze wszystkich praktycznie dziedzin nowoczesnej elektryki, w tym: energetyków, elektrotechników, elektroników, informatyków, automatyków, specjalistów telekomunikacji, czy transportu elektrycznego. Podstawowymichcelemjestdiagnozabieżącegostanu elektryki polskiej, jakrównieżzdefiniowaniestrategicznychkierunkówrozwojutejbardzoistotnejdlanaszegokrajugałęzinauki, technikiigospodarki.Kongresypozwalająrównieżnaupowszechnienietradycjielektrykipolskiejwszerokichkręgachspołeczeństwa.Służąpopularyzacjiiutrwaleniuwświadomościspołecznejosiągnięćnaukowychizawodowychpolskichelektryków,pokazująkonkretnepożytkipłynącezbranżyszerokopojętejelektrykidlagospodarkiPolski.

PraceKongresuodbywaćsiębędązarównowformulewykładowej,jakiwpanelachdyskusyjnych.OpróczsesjiplenarnychipracwsekcjachtematycznychIVKongresElektrykiPolskiejobejmiespotkaniaiwarsztatyskupionewokółredakcjiczasopismbranżowychwydawanychprzezSEP,atakżeprzygotowaneprzezstowarzyszenioweśrodowiskomłodychwynalazcówiprofesjonalistów.ObradyKongresupoprzedzipublikacjatrzechraportówdlaposzczególnychsekcjitematycznych,apojegozakończeniuprzewidzianejestwydaniepakietumateriałówpodsumowujących.

TRZY GŁÓWNE OBSZARY TEMATYCZNE IV KONGRESU ELEKTRYKI POLSKIEJ

POLSKA W OBLICZU TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

Transformacjaenergetycznasłużyrealizacjipodstawowegocelu,jakimjestosiągnięciedo2050rokuneutralnościklimatycznej.Eliminowaniezmiksusurowcowegopaliwkopalnychorazredukcjaemisjigazówcieplarnianychwymaganietylkouruchamianianowych,odnawialnychźródełenergii-takichjakelektrowniewiatroweisłoneczne,alerównieżponownegospojrzeniawstronęenergetykijądrowejorazrozwojuenergetykiprzemysłowejiprosumenckiej.Kluczowegoznaczenianabieraprogrambudowymagazynówenergii,którymusiiśćwparzezrozwojemOZE.Transformacjaenergetycznaniemożezamknąćsięwobszarzewytwarzaniaiprzesyłuenergii,alemusiobjąćpraktyczniewszystkiesektorygospodarkiiwszystkichinteresariuszyprocesutransformacji.Wwarunkachsilnegouzależnieniapolskiejenergetykiodgeneracjiopartejnaspalaniuwęglatransformacjamusiwiązaćsięzogromnymiinwestycjamiiszybkimrozwojeminnowacyjnychtechnologii,costanowiszansęrozwojowądlacałejgospodarki.Inajważniejsze-programtransformacjienergetycznejtoplan,któregorealizacjaobliczonajestnabliskotrzydekady.Powinienzostaćprzyjętywdrodzeszerokiegokonsensusu,uzyskaćwyraźnepoparciespołeczneiniemożebyćwrażliwynakoniunkturypolityczne.Wypracowanietakiegoprogramujestwspólnymobowiązkiemiodpowiedzialnościąwszystkichsiłpolitycznychwkrajuorazwszystkichpodmiotówiorganizacjidziałającychwenergetycznymłańcuchuwartości.

BEZPIECZEŃSTWO INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

AgresjaFederacjiRosyjskiejnaUkrainęw2022r.uświadomiłaznaczeniejakiedlafunkcjonowanianowoczesnegopaństwaispołeczeństwamautrzymanieinfrastrukturykrytycznej.Dotyczytobardzoszerokiegozakresuzagadnieńzwiązanychzenergetyką,łącznością,obronąnarodową,transportem,służbamiratowniczymi,ochronązdrowia,produkcjążywności,dostawąwodyiwieluinnychdziedzin.Wobszarachzwiązanychzelektroenergetykąszczególneznaczeniemautrzymanieinfrastrukturyzwiązanejzgeneracją,przesyłemirozdziałemenergiielektrycznej.DoświadczeniawojnywUkrainiestawiająwielepytańdotyczącychbezpieczeństwainfrastrukturykrytycznejwPolsce,naktóre-przynajmniejnarazie-brakujejednoznacznychodpowiedzi.

FOTONIKA -POLSKA SPECJALNOŚĆ W ELEKTRONICE

Fotonikajestjednązdziedzinnowoczesnejelektroniki,wktórejPolskamaosiągnięciananajwyższympoziomie.Dziedzinatajestbliskozwiązanazprzemysłemwysokichtechnologii.Rozwójpolskiejoptoelektronikirozpocząłsięjeszczewlatachsiedemdziesiątychubiegłegostulecia,przyspieszającdynamiczniewpierwszychdwóchdekadachXXIwieku.Sukcesypolskiejfotoniki,wyraźniezaznaczającejswojąobecnośćnamapiedokonańzespołóweuropejskichiświatowych,sąprzedewszystkimzasługąkadrynaukowejitechnicznejprowadzącejbadanianawiodącychuczelniachiwośrodkachprzemysłowych.Wśródnajważniejszychwymienićmożnanowatorskierozwiązaniazdziedzinytechnologiimateriałowejpółprzewodników,włókienświatłowodowych,konstrukcjidetektorówisystemówobrazowaniaorazichpraktyczneimplementacjewszerokiejgamiesystemówdozastosowańcywilnychiwojskowych.

IV Kongres Elektryki Polskiej, 6-7.06.2024 r., Enea Stadion PoznańSTOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH ul. Świętokrzyska 14 | 00-050 Warszawa | www.sep.com.pl

tel.: +48 22556 43 04 | NIP 526000 09 79 | REGON 000671480 | KRS 0000032870 http://4kep.sep.com.pl

Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Komputery, sprzęt komputerowy Komputery, sprzęt komputerowy Grupa poruszająca zagadnienia dotyczące sprzętu komputerowego klasy PC. Problemy ze sprzętem, pomoc w ...
Koło naukowe programistów Koło naukowe programistów Koło naukowe poruszające zagadnienia związane z programowaniem w różnych językach: C/C++/C# , ...
Energetyka słoneczna Energetyka słoneczna Grupa zrzeszająca osoby zainteresowane tematyką energetyki słonecznej
Energetyka Energetyka Zagadnienia poświęcone przemysłowi, źródłom energetycznym, rynkowi energii i polityce energetycznej.
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl