Co dalej z kogeneracją? - PRAWO ENERGETYCZNE - CHP - KOGENERACJA - WYSOKOSPRAWNA KOGENERACJA
Farnell, An Avnet Company   Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski   Phoenix Contact Sp. z o.o.  

Energetyka, Automatyka przemysłowa, Elektrotechnika

Dodaj firmę Ogłoszenia Poleć znajomemu Dodaj artykuł Newsletter RSS
strona główna Aktualności Co dalej z kogeneracją?
drukuj stronę
poleć znajomemu

Co dalej z kogeneracją?

Co dalej z kogeneracją?
fot. Kogeneracja S.A.

W związku ze zmianami ustawy Prawo Energetyczne z 24 stycznia br., które dotyczą systemu wsparcia dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu, Zespół CBE Polska zorganizował specjalistyczne warsztaty: „Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje”. Wydarzenie odbyło się 27 lutego br. w hotelu Marriott w Warszawie i zostało poprowadzone przez Dr Zdzisława Murasa. W warsztatach uczestniczyło blisko 50 ekspertów. Tematyka spotkania objęła zarówno zmiany, które wprowadzi nowelizacja uPe, jak i niuanse wynikające z tzw. małego trójpaka energetycznego oraz wyczekiwanej przez branżę ustawy o odnawialnych źródłach energii, a także inne inne krajowe i europejskie akty prawne związane z kogeneracją.

Na początku spotkania Dr Zdzisław Muras przypomniał, że celem Dyrektywy 2004/8/WE jest „zwiększenie efektywności energetycznej i poprawa bezpieczeństwa dostaw poprzez stworzenie ram dla wspierania i rozwoju produkcji ciepła i energii elektrycznej w układzie kogeneracji o wysokiej wydajności opartej na zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe i oszczędnościach w energii pierwotnej na wewnętrznym rynku energii.”

Ekspert zaakcentował, że zgodnie z priorytetami zawartymi w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku w odniesieniu do OZE i CHP, rozwój wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw ma wynieść 15% (10% do roku 2020). Do roku 2020 przewiduje się dwukrotny wzrost produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii wysokosprawnej kogeneracji w porównaniu do poziomu z roku 2006 (cel zawarty w priorytecie dotyczącym poprawy efektywności energetycznej). Istotnymi celami są również ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko, a także wzrost bezpieczeństwa energetycznego.

Najistotniejsze zmiany wynikające z noweli uPe z 24 stycznia 2014

Zakres obowiązku kogeneracyjnego określa minimalny udział ilościowy sumy energii elektrycznej wynikającej z uzyskanych i umorzonych ŚPzK lub z uiszczonej opłaty zastępczej odniesiony do: (1) dokonanego zakupu energii elektrycznej na własny użytek przez odbiorców przemysłowych; (2) całkowitej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym niebędącym odbiorcami przemysłowymi przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym; oraz (3) dokonanego zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w transakcjach zawierających we własnym imieniu przez odbiorców końcowych; a także (4) dokonanego zakupu energii elektrycznej przez towarowy dom maklerski, lub dom maklerski, w odniesieniu do transakcji realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych, inni niż odbiorcy przemysłowi.

Dr Muras zwraca uwagę na fakt, że system wsparcia dla kogeneracji zostaje wznowiony, a nie przedłużony, możemy więc mówić o drugim etapie wsparcia dla kogeneracji, w związku z czym posiadacze żółtych i czerwonych certyfikatów nie będą mogli wykorzystać ich w nadchodzących latach. Co więcej, między innymi w celu uniknięcia sytuacji nadpodaży, Świadectwa Pochodzenia z Kogeneracji (ŚpzK) będą miały jednoroczną żywotność.

Jak możemy przeczytać w aktualnym projekcie uPe, świadectwa pochodzenia z kogeneracji wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy, w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji „żółtych i czerwonych” nie uwzględnia się przy rozliczeniu wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia ŚPzK. Ponadto przy ustalaniu zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia ŚPzK za 2014 r. nie uwzględnia się energii elektrycznej zakupionej lub sprzedanej przed dniem wejścia w życie skutków nowelizacji.

Ekspert podkreślił, że zgodnie z projektem uPe z 24 stycznia br., Świadectwo Pochodzenia z Kogeneracji wydane na skutek prawomocnego orzeczenia sądu uwzględnia się przy rozliczeniu wykonania obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia ŚpzK za rok, w którym świadectwo to zostało wydane. Jednocześnie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących świadectw pochodzenia z kogeneracji, stosuje się przepisy dotychczasowe. Wg nowych regulacji, świadectwo pochodzenia z kogeneracji umorzone przez PURE do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, wydane dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w poprzednim roku kalendarzowym, jest uwzględniane przy rozliczeniu wykonania obowiązku kogeneracyjnego, w poprzednim roku kalendarzowym.

Przepisy dotyczące obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia ŚPzK lub uiszczenia opłaty zastępczej dla energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji, stosuje się do dnia 30 czerwca 2019 r. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy PURE ogłosi w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki jednostkowe opłaty zastępcze dla kogeneracji „żółtej i czerwonej” obowiązujące w 2014 roku. Dotychczasowe przepisy wykonawcze – rozporządzenie CHP – mają zachować moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie znowelizowanej w zakresie delegacyjnym ustawy Prawo energetyczne. Sama ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

Regulacje dla CHP wynikające z ustawy o OZE

Dr Muras zaakcentował fakt, że łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórców energii elektrycznej z OZE w instalacji OZE startującego w przetargu, udzielona w okresie 15 lat, nie może przekroczyć różnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej, obowiązującej w dniu złożenia oferty przez tego wytwórce i ilości energii elektrycznej z OZE wytworzonej w tej instalacji w tym samym okresie a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii elektrycznej z OZE wytworzonej w tej instalacji liczonymi po średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy – Prawo energetyczne obowiązującej w dniu złożenia oferty.

Na łączną wartość pomocy publicznej składają się: (1) różnica między przychodami ze sprzedaży e.e. Z OZE wytworzonej w instalacji OZE stanowiącej iloczyn ilości sprzedanej energii i ceny ustalonej w drodze aukcji dla tej energii a wartością sprzedaży tej samej ilości e.e. liczonymi po średniej arytmetycznej ceny sprzedaży e.e. Na rynku konkurencyjnym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne; (2) przychody ze sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej, potwierdzających uzyskanie tych świadectw oraz wartości wspomnianych świadectw (przy ustalaniu wartości posiadanych praw majątkowych wynikających ze SP, SPzK i SEE bierze się pod uwagę średnią ważoną cenę praw majątkowych z tych świadectw w latach 2011-2013 określonej na podstawie dokonanych transakcji na TGE).

Ponadto w skład wartości pomocy publicznej wchodzą (3) przychody z ulg i zwolnień w podatkach i opłatach, wynikające bezpośrednio z wytwarzania energii elektrycznej z oze w tej instalacji otrzymane w okresie 15 lat; a także (4) inne przychody wynikające bezpośrednio z budowy/przebudowy instalacji oze oraz wytwarzania e.e. z oze w tej instalacji otrzymane w okresie 15 lat.

Energia elektryczna z oze, wytworzona w zmodernizowanej instalacji oze – innej niż mikroinstalacja – wykorzystującej do wytwarzania tej energii elektrycznej biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy, w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego lub układach hybrydowych, może zostać zakupiona jedynie w przypadku, gdy zostanie wytworzona w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50MW, a w przypadku instalacji oze wytwarzających  e.e. w wysokosprawnej kogeneracji – o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150MW(t). Energia elektryczna z oze wytworzona po raz pierwszy po dniu zakończenia aukcji w instalacji oze albo zmodernizowanej instalacji oze wykorzystującej do wytwarzania e.e. biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego, dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych może zostać zakupiona po przeprowadzeniu aukcji jedynie w przypadku, gdy zostanie wytworzone w instalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW, a w przypadku instalacji oze wytwarzających  e.e. w wysokosprawnej kogeneracji – o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150MW(t).

Ministerstwo Gospodarki na co najmniej 60 dni przed przeprowadzeniem pierwszej w danym roku aukcji ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim, informację o maksymalnej cenie w złotych za 1MWh za jaką może zostać w danym roku kalendarzowym zakupiona, wytworzona przez wytwórców po przeprowadzeniu aukcji e.e. z OZE, zwanej dalej „ceną referencyjną”.

Cenę referencyjną energii elektrycznej MG określa oddzielnie dla instalacji oze oraz instalacji zmodernizowanych po dniu wejścia w życie rozdziału 4 ustawy: (1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50MW, wykorzystujących do wytwarzania e.e. biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; (2) o łącznej mocy elektrycznej powyżej 50MW i mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150MW, wykorzystujących do wytwarzania e.e. biomasę spalaną w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji oraz (3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej do 50MW i o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu do 150 MW, wykorzystujących do wytwarzania e.e. ulegające biodegradacji części odpadów przemysłowych i komunalnych, w tym odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych w instalacji termicznego przekształcania odpadów.

W dalszej części wydarzenia omówione zostały regulacje obowiązujące CHP m.in. w związku z tzw. małym trójpakiem, w szczególności zasady wejścia na rynek, kwestie dotyczące koncesji, rejestracji, pomiarów oraz możliwości kumulacji kolorów wsparcia, a także zakres obowiązków oraz systemy kar.

Podczas warsztatów zaprezentowała się firma ELTECO POLAND Sp. z o. o. Krzysztof Misiak, Dyrektor Techniczny i Członek Zarządu ELTECO omówił inwestycje zrealizowane przez firmę oraz przedstawił bogatą ofertę, w skład której wchodzą w szczególności kompleksowe systemy zasilające w formule „pod klucz”.

Źródło: CBE Polska

follow us in feedly
REKLAMA

Otrzymuj wiadomości z rynku elektrotechniki i informacje o nowościach produktowych bezpośrednio na swój adres e-mail.

Zapisz się
Administratorem danych osobowych jest Media Pakiet Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, adres: 15-617 Białystok ul. Nowosielska 50, @: biuro@elektroonline.pl. W Polityce Prywatności Administrator informuje o celu, okresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe, oraz o zasadach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz:  
Twój pseudonim: Zaloguj
Twój komentarz:
dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA
Nasze serwisy:
elektrykapradnietyka.com
przegladelektryczny.pl
rynekelektroniki.pl
automatykairobotyka.pl
budowainfo.pl